NATJEČAJ ZA RUKOVATELJEM RADNIM STROJEM

Na temelju članka 41. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22) i članka 13. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, direktor Montenes d.o.o., Rodoljub Kosić,dipl.ing.el. dana 27. siječnja 2023. raspisuje

 NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 RUKOVATELJ RADNIM STROJEM – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 6 mjeseci.

OPĆI UVJETI:

-punoljetnost,

-zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

POSEBNI UVJETI:

 • SSS, vozač motornog vozila i rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima,
 • položena B kategorije vozila
 • položen ispit za radni stroj – natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen ispit, uz obvezu da ga polože u roku od 90 dana od dana zaposlenja.
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Uz pisanu prijavu, podnositelji prijave dužni su priložiti sljedeće priloge koji mogu biti i u neovjerenim preslikama te će odabrani kandidat predočiti izvornik:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu (važeća osobna iskaznica, putovnica,) ili Elektronički zapis iz Knjige državljana,
 • dokaz o traženoj stručnoj spremi (svjedodžba),
 • uvjerenje o nekažnjavanju izdano od nadležnog suda matične države (ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na Natječaj),
 • dokaz o položenoj B kategoriji– preslika vozačke dozvole
 • dokaz o položenom ispitu za rukovanje radnim strojem
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, iz kojeg je vidljivo da je podnositelj prijave obavljao poslove u traženoj stručnoj spremi i struci i razdoblje u kojem je obavljao te poslove

Kandidat prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obujmu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje prava u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja.

Popis dokaza može se preuzeti sa:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Na ovaj natječaj mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke, i priloge navedene u oglasu.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnost bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Kandidati koji ispunjavaju uvijete natječaja biti će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – natječaj za prijam u službu“ na adresu: MONTENES d.o.o., Trg slobode 1, 52463 Višnjan, osobno ili preporučenom poštom,  najkasnije do 13. veljače 2023., do 12;00 sati bez obzira na način dostave.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od isteka roka za podnošenje prijava, a u slučaju poništenja natječaja, odluka o poništenju će biti objavljena na web stranicama Općine. Natječaj je moguće poništiti bez obrazlaganja razloga poništenja sve do donošenja odluke o odabiru kandidata.

Natječaj je moguće poništiti bez obrazlaganja razloga poništenja sve do donošenja odluke o odabiru kandidata.

OPIS POSLOVA:

 • rukovanje radnim i poljoprivrednim strojevima s priključcima (60 KS i 190 KS)
 • košnja niskog raslinja- bankine uz nerazvrstane ceste
 • godišnje održavanje nerazvrstanih cesta (nasipavanje jalovine i dr.)
 • zimsko održavanje nerazvrstanih cesta (posipavanje i dr.)
 • sječa krupnog raslinja na nerazvrstanim cestama
 • ostali poslovi na održavanju komunalne infrastrukture
 • održavanje radnih strojeva i druge opreme kojom rukuje (podmazivanje i sitni popravci)
 • ostali poslovi radnim strojem po nalogu voditelja ili direktora.

 

 

MONTENS d.o.o.

Direktor

Rodoljub Kosić,dipl.ing.el.

 

30. siječnja 2023.

NATJEČAJ ZA ADMINISTRATIVNOG TAJNIKA/CA

Na temelju članka 41. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22) i članka 13. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, direktor Montenes d.o.o., Rodoljub Kosić,dipl.ing.el. dana 27. siječnja 2023. raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 ADMINISTRATIVNI TAJNIK/CA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Na ovaj Javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

OPĆI UVJETI:

-punoljetnost,

-hrvatsko državljanstvo,

-zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

POSEBNI UVJETI:

 srednja stručna sprema društvenog smjera

 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje rada na osobnom računalu,
 • izražene komunikacijske sposobnosti,
 • izražene organizacijske sposobnost,
 • položen ispit za djelatnike u pismohranama.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale propisane uvjete, a nema položen ispit za djelatnike u pismohranama, može biti primljena pod uvjetom da ispit položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa.

Uz pisanu prijavu, podnositelji prijave dužni su priložiti sljedeće priloge koji mogu biti i u neovjerenim preslikama te će odabrani kandidat predočiti izvornik:

 • prijavu
 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica) ili Elektronički zapis iz Knjige državljana,
 • dokaz o traženoj stručnoj spremi (svjedodžba),
 • uvjerenje o nekažnjavanju izdano od nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na Natječaj),
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima.

Kandidat prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obujmu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su uz prijavu na oglas priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, potvrdu o priznanju statusa iz kojeg je vidljivo navedeno pravo prednosti i dokaz da su nezaposleni.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan se u prijavi na oglas pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na oglas dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske dostupne putem sljedeće poveznice:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03,148/13 i 98/19), uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Navedeni popis dokaza može se preuzeti sa: :

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu na oglas dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati pripadnici nacionalnih manjina se mogu pozvati na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11).

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke, i priloge navedene u oglasu.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnost bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Kandidati koji ispunjavaju uvijete natječaja biti će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – natječaj za prijam u službu“ na adresu: MONTENES d.o.o., Trg slobode 1, 52463 Višnjan, osobno ili preporučenom poštom,  najkasnije do 13. veljače 2023., do 12;00 sati bez obzira na način dostave.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od isteka roka za podnošenje prijava, a u slučaju poništenja natječaja, odluka o poništenju će biti objavljena na www.visnjan.hr., Natječaj je moguće poništiti bez obrazlaganja razloga poništenja sve do donošenja odluke o odabiru kandidata.

Opis poslova:

 • obavljanje administrativnih i protokolarnih poslova povezanih sa primanjem stranaka, pripremom poslovne korespondencije, organiziranjem i dogovaranjem termina sastanaka, prijepisom, umnožavanjem materijala i obavljanjem drugih poslova u svezi sa uredskim poslovanjem,
 • obavljanje poslova pisarnice i arhive te arhiviranje predmeta,
 • obavljanje poslova dostave i otpreme pismena, vođenje popisnih knjiga i očevidnika vezano uz uredsko poslovanje,
 • vođenje zapisnika sa sastanaka,
 • vođenje evidencije o prisustvu na poslu djelatnika,
 • vođenje evidencije o službenim putovanjima,
 • obavljanje i drugih poslova po nalogu direktora.

 

MONTENS d.o.o.

Direktor

Rodoljub Kosić,dipl.ing.el.

 

 

30. siječnja 2023.

NATJEČAJ ZA SAMOSTALNOG REFERENTA ZA FINANCIJE

Na temelju članka 41. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22) i članka 13. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, direktor Montenes d.o.o., Rodoljub Kosić,dipl.ing.el. dana 27. siječnja 2023. raspisuje

 NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 SAMOSTALNI  REFERENT  ZA FINANCIJE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

 Na ovaj natječaj mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

OPĆI UVJETI:

-punoljetnost,

-hrvatsko državljanstvo,

-zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

POSEBNI UVJETI:

 viša stručna sprema, odnosno sveučilišni prvostupnik (baccalaureus), ili srednja stručna sprema ekonomske struke

 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim računovodstvenim poslovima,
 • znanje rada na osobnom računalu,
 • izražene komunikacijske sposobnosti,
 • izražene organizacijske sposobnost,
 • znanje rada u bazi podataka SQL sustavu,

Uz pisanu prijavu, podnositelji prijave dužni su priložiti sljedeće priloge koji mogu biti i u neovjerenim preslikama te će odabrani kandidat predočiti izvornik:

životopis,

 • prijavu
 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica) ili Elektronički zapis iz Knjige državljana,
 • dokaz o traženoj stručnoj spremi (svjedodžba),
 • uvjerenje o nekažnjavanju izdano od nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na Natječaj),
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima.

Kandidat prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obujmu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su uz prijavu na oglas priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, potvrdu o priznanju statusa iz kojeg je vidljivo navedeno pravo prednosti i dokaz da su nezaposleni.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan se u prijavi na oglas pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na oglas dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske dostupne putem sljedeće poveznice:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03,148/13 i 98/19), uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Navedeni popis dokaza može se preuzeti sa: :

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu na oglas dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati pripadnici nacionalnih manjina se mogu pozvati na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11).

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke, i priloge navedene u oglasu.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnost bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Kandidati koji ispunjavaju uvijete natječaja biti će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – natječaj za prijam u službu“ na adresu: MONTENES d.o.o., Trg slobode 1, 52463 Višnjan, osobno ili preporučenom poštom,  najkasnije do 13. veljače 2023., do 12;00 sati bez obzira na način dostave.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od isteka roka za podnošenje prijava, a u slučaju poništenja natječaja, odluka o poništenju će biti objavljena na www.visnjan.hr.  Natječaj je moguće poništiti bez obrazlaganja razloga poništenja sve do donošenja odluke o odabiru kandidata.

Opis poslova samostalnog referenta za financije:

 • obavlja poslove vođenja knjigovodstva
 • obavlja plaćanje putem internet bankarstva i po potrebi plaćanja ispisom virmana
 • obavlja poslove pripreme za vođenje platnog prometa
 • obavlja materijalno poslovanje
 • obavlja blagajničke poslove,
 • obavlja poslove obračuna i isplate plaća te drugih naknada po osnovi radnog odnosa
 • obavlja poslove saldo konta
 • obavlja poslove likvidature, prijema i upisa dolaznih računa
 • vodi knjigovodstvene evidencije o obveznicima lokalnih poreza i drugih davanja koja su prihod proračuna
 • izrada završnih računa
 • izrada financijskih izvješća
 • obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

MONTENS d.o.o.

Direktor

Rodoljub Kosić,dipl.ing.el.

30. siječnja 2023.

OBAVIJEST

Na temelju članaka 14. i 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19.), Jedinstveni upravni odjel Općine Višnjan daje

 

OBAVIJEST

Općina Višnjan pokrenula je postupak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Višnjan.

Pozivaju se svi zainteresirani za sudjelovanje u postupku s novim prijedlozima ili dopunama  ranije predanih zahtjeva za izmjenama i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Višnjan.

Zahtjevi se mogu dostaviti na obrascu (Zahtjev za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Višnjan) od 30. siječnja do 20. veljače.

Napominjemo, da ranije podnijete zahtjeve nije potrebno ponavljati.

 

Obrazac: Zahtjev za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Višnjan, nalazi se na www.visnjan.hr. ili u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela.

Zahtjev-za-izmjene-i-dopune-Prostornog-plana-Opcine-Visnjan

27. siječnja 2023.

NATJEČAJ ZA PRIJEM U SLUŽBU – REFERENT KOMUNALNI I PROMETNI REDAR

Pročelnica po ovlaštenju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Višnjan, na temelju članka 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.- u nastavku teksta ZSN) raspisuje

OGLAS

za prijam u službu na neodređeno vrijeme

u Općinu Višnjan, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto: referent komunalni i prometni redar (1 izvršitelj – m/ž), na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 90 dana.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

 • SSS – IV stupanj stručne spreme upravne, prometne ili tehničke struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni stručni ispit

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. ZSN-a (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima).

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca, vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti te radno iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme).

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti izabrana, pod uvjetom da ispit položi u zakonskom roku.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela te adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koji se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
 • rješenje o priznavanju inozemne školske kvalifikacije – ako je potrebno*
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)
 • dokaz o znanju rada na računalu (preslika uvjerenja, certifikata, potvrda, svjedodžba ili potpisana izjava kandidata)
 • dokaz o dosadašnjem radnom stažu (ne starije od 90 dana od posljednjeg dana roka za podnošenje prijava) – elektronički zapis (u slučaju da je zahtjev podnesen u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ili Potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje izdaje na u područnoj službi/uredu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, el.zapis/potvrda između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu, općini rada – prebivališta i trajanju staža osiguranja
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 90 dana od posljednjeg dana roka za podnošenje prijava)

*Ako je kvalifikacija odnosno stručna sprema i struka stečena u inozemstvu, potrebno je uz svjedodžbu priložiti Rješenje o priznavanju inozemne školske kvalifikacije izdane od ovlaštene institucije u RH.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

Kandidat prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obujmu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje). Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da na kraju provedenog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i dokazao ga.

Kandidat koji se pozvao na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Urednom prijavom smatra se potpuna prijava, odnosno prijava koja sadržava sve navedene podatke i priloge iz natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Podnositelj nepotpune prijave na natječaj neće biti pozivan na dopunu iste.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru.

Natječajni postupak obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Kandidati koji ispunjavaju uvijete natječaja biti će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja, odnosno odustane od provjere znanja smatrati će se da je povukao prijavu na natječaj i ne smatra se kandidatom u postupku.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – natječaj za prijam u službu – komunalni i prometni redar“ na adresu: OPĆINA VIŠNJAN, Trg slobode 1, 52463 Višnjan, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja na mrežnim stanicama Općine Višnjan, a najkasnije do 13. veljače 2023., do 15;00 sati bez obzira na način dostave.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od isteka roka za podnošenje prijava, a u slučaju poništenja natječaja, odluka o poništenju će biti objavljena na web stranicama Općine www.visnjan.hr.

 

                                                                                            PROČELNICA PO OVLAŠTENJU

                                                                                          Silvana Tome,mag.admin.publi.

 

27. siječnja 2023.

NATJEČAJ ZA PRIJEM U SLUŽBU – SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT

Na temelju članka 19., 28 i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi   („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) (u nastavku ZSN), pročelnica po ovlaštenju Općine Višnjan, objavljuje

OGLAS

za prijam u službu na neodređeno vrijeme

u Općini Višnjan, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav, prostorno planiranje i gradnju na radno mjesto:

 • Samostalni upravni referent za komunalni sustav, prostorno planiranje i gradnju – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati osim uvjeta iz članka 12. ZSN-a,  sljedeće uvjete:

 • magistar struke ili stručni specijalist iz znanstvenog područja tehničkih znanosti – polje arhitektura i urbanizam ili građevinarstvo ili iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje pravo,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje jednog stranog jezika,
 • položen vozački ispit za B kategoriju vozila
 • poznavanje rada na računalu.

Za prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17).

Riječi i pojmovi rodnog značenja korišteni o ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod.

Kandidat prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obujmu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su uz prijavu na oglas priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, potvrdu o priznanju statusa iz kojeg je vidljivo navedeno pravo prednosti i dokaz da su nezaposleni.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan se u prijavi na oglas pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na oglas dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske dostupne putem sljedeće poveznice:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03,148/13 i 98/19), uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu na oglas dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati pripadnici nacionalnih manjina se mogu pozvati na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
 • elektronički zapis o evidentiranom radnom stažu sa HZMO-a,
 • elektronički zapis ili običnu presliku uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (certifikat o poznavanju rada na računalu koje se priznaje u zemljama Europske unije ili uvjerenje o osposobljenosti ili svjedodžbu odgovarajućeg razreda srednje škole ili iskaz ocjena sveučilišnog ili stručnog studija (visokoškolske ustanove) iz koje je vidljivo da je uspješno položen predmet informatika ili druga odgovarajuća isprava (potvrda) ovlaštenog organizatora tečaja informatike iz koje je vidljivo da je uspješno završen tečaj informatike u čijem su nastavnom sadržaju obuhvaćene osnove rada na računalu i operacijski sustav Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook – elektronička pošta i rad na internetu) ili potpisana izjava o poznavanju rada na računalu.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke, i priloge navedene u oglasu.Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnost bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Kandidati koji ispunjavaju uvijete natječaja biti će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – natječaj za prijam u službu“ na adresu: OPĆINA VIŠNJAN, Trg slobode 1, 52463 Višnjan, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja na mrežnim stanicama Općine Višnjan, www.visnjan.hr, a najkasnije do 13. veljače 2023., do 15;00 sati bez obzira na način dostave.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od isteka roka za podnošenje prijava, a u slučaju poništenja natječaja, odluka o poništenju će biti objavljena na www.visnjan.hr.

OPIS  POSLOVA  RADNOG MJESTA :

 • vodi i rješava složene upravne i druge predmete iz područja prostornog uređenja i gradnje i potpisuje dozvole, uvjerenja, potvrde i nacrte drugih akata sukladno posebnim propisima iz područja graditeljstva
 • vodi i rješava manje složena pitanja iz nadležnosti Odsjeka
 • sudjeluje u stručnoj komunikaciji sa strankama i drugim subjektima u svrhu prikupljanja i razmjene informacija
 • pohađa edukacije iz područja prostornog uređenja i gradnje te komunalnog gospodarstva
 • izrađuje izvješća o radu i druge propisane izvještaje
 • obavlja i druge poslove po nalogu voditelja odsjeka, Općinskog načelnika i Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

 

                                                                                           PROČELNICA PO OVLAŠTENJU

                                                                                              Silvana Tome,mag.admin.publi.

 

27. siječnja 2023.

NATJEČAJ ZA PRIJEM RADNIKA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Višnjan („Službeni glasnik Općine Višnjan“ 6/2022), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Višnjan 25. siječnja 2023. objavljuje

 

NATJEČAJ

 

za prijem radnika na radna mjesta:

Stručni suradnik psiholog

 • 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

Odgojitelj

 • 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

Administrativno-računovodstveni radnik

 • 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

Spremač

 • 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

Domar

 • 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

UVJETI za radno mjesto stručnog suradnika psihologa:

– završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij odgovarajuće vrste:  profesor psihologije ili diplomirani psiholog, odnosno magistar psihologije; osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij psihologije, odnosno studij za koji je stečena visoka stručna sprema u skladu s ranijim propisima

– da osoba nije kažnjavana, odnosno da protiv osobe nije vođen prekršajni postupak sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

–  utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova

UVJETI za radno mjesto odgojitelja:

– završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja, a koji može biti: preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski ili specijalistički studij za odgojitelja.

– da osoba nije kažnjavana, odnosno da protiv osobe nije vođen prekršajni postupak sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

– utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova

UVJETI za radno mjesto administrativno-računovodstvenog radnika:

– VŠS ili VSS završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomije

–  certifikat u području javne nabave

– da osoba nije kažnjavana, odnosno da protiv osobe nije vođen prekršajni postupak sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

–  utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova

– osoba koja ima potrebnu stručnu spremu a nema položen ispit i certifikat u području javne nabave može biti izabrana pod uvjetom da isti položi odnosno stekne certifikat u roku od 12 mjeseci od prijema na radno mjesto

UVJETI za radno mjesto spremača:

– završena osnovna škola

– da osoba nije kažnjavana, odnosno da protiv osobe nije vođen prekršajni postupak sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

– utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova

UVJETI za radno mjesto domara:

 • SSS tehničkog smjera
 • certifikat “operator plinskog kotla”
 • da osoba nije kažnjavana, odnosno da protiv osobe nije vođen prekršajni postupak sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova
 • osoba koja ima potrebnu stručnu spremu a nema položen ispit i certifikat za operatora plinskog kotla može biti izabrana pod uvjetom da isti položi odnosno stekne certifikat u roku od 12 mjeseci od prijema na radno mjesto

Prijava za rad treba biti vlastoručno potpisana i sadržavati sljedeće priloge:

 • životopis s opisom dosadašnjeg radnog iskustva
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci, sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi prekršajni postupak, ne starije od 6 mjeseci, sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • dokaz o državljanstvu
 • potvrdu iz elektroničke baze podataka HZMO o dosadašnjem radnom iskustvu, ne stariju od 90 dana od dana podnošenja prijave

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a izabrani kandidat dužan je prije izbora predočiti izvornik ili ovjerene preslike navedenih dokumenata.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnoga mjesta izabrani kandidat dužan je dostaviti po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08, 69/17).

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo na prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

Osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na natječaj dostavljaju dokaz o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavka 1. Zakona. Poveznica na mrežnu stranicu Ministarstva branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) uz prijavu na natječaj dostavljaju dokaze sukladno popisu dostupnom na poveznici Ministarstva branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Urednom prijavom smatra se prijava kandidata  koja je pristigla unutar roka natječaja te koja sadrži sve tražene priloge i dokaze. Neuredne, odnosno nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se preporučeno na adresu: Dječji vrtić Višnjan, Jože Šurana 2/a, 52463 Višnjan, s naznakom: „prijava na natječaj“ u roku od 15 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnim pločama Dječjeg vrtića i Općine Višnjan te na mrežnim stranicama Općine Višnjan/Dječjeg vrtića Višnjan, a najkasnije do 11. veljače 2023.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenja prijava.

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                                                                                                                                                                                              Klaudio Gašparini

 

26. siječnja 2023.

NATJEČAJ – za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto stručni suradnik – administrator

Na temelju članka 1. i 6. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama („Narodne novine“ broj 13/22.), članka 41. Statuta Turističke zajednice Općine Višnjan („Službeni glasnik Općine Višnjan“ broj: 6/2021), direktorica Turističke zajednice Silvana Tome raspisuje

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

stručni suradnik – administrator

 

Jedan izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme (jedna godina), uz probni rad u trajanju od  mjesec dana, na puno radno vrijeme

Uz opće uvjete propisane Zakonom radu (NN br. 93/14, 127/17 i 98/19) i Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 52/19 i 42/20), kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (Narodne novine broj 13/22) kako slijedi:

 1. da ima završenu najmanje srednju školu (gimnazija, četverogodišnja ili petogodišnja strukovna škola),
 2. da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva,
 3. da poznaje jedan strani jezik
 4. da ima položen stručni ispit za rad u Turističkoj zajednici, a ako nema, treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit, da poznaje rad na osobnom računalu.

U vlastoručno potpisanoj prijavi na natječaj, kandidati moraju naznačiti radno mjesto za koje se natječu te moraju dostaviti:

 1. životopis;
 2. presliku osobne iskaznice ili domovnice;
 3. izvornik ili presliku svjedodžbe kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) određene ovim natječajem;
 4. dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje jednu godinu radnog iskustva (elektronički zapis/potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema; izvornik ili ovjereni preslik potvrde ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljiva vrsta poslova, potrebna stručna sprema te vremensko razdoblje obavljanja tih poslova
 5. presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ukoliko kandidat ima položen stručni ispit
 6. dokaz o poznavanju stranog jezika (preslika svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike ili preslika svjedodžbe, potvrda, uvjerenje, ili preslika indeksa fakulteta iz koje se vidi da je položen ispit)
 7. dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe ili certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove, preslika indeksa fakulteta iz koje se vidi da je položen ispit ili potpisanu izjavu da poznaje rad na računalu)

 

Napomena: Osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava uvjete utvrđene propisom iz Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN br. 13/22) i Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN broj 52/19 i 42/20) ali nema položen stručni ispit mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit, a iznimno položeni stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

Natjecati se mogu osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17), a izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave na Natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave na Natječaj ili ne ispunjavaju uvjete Natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj.

S kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz natječaja, održat će se razgovor putem kojeg će se vršiti i provjera znanja i sposobnosti. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

Ne otvaraj – natječaj za radno mjesto, stručni suradnik-administrator“

 na adresu: Turistička zajednica Općine Višnjan, Trg slobode 1, 52463 Višnjan, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave obavijesti o raspisivanju Natječaja na mrežnim stranicama Općine Višnjan i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje neovisno o načinu dostave odnosno do 30. prosinca 2022. godine do 10,00 sati.

Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenim stranicama Općine Višnjan.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Turistička zajednica Općine Višnjan zadržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Višnjan – Visignano, 22. prosinca 2022.

 

                                                                                                                                                                                                                                                          DIREKTORICA

                                               Silvana Tome,mag.admin.publi.

 

23. prosinca 2022.

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAMJENU NEKRETNINA

Na temelju članka 35. stavka 2. i 391. članak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14.), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.), Odluke o zamjeni nekretnine u vlasništvu Općine Višnjan („Službeni glasnik Općine Višnjan“ broj 4/2022.), Odluke o zamjeni nekretnine u vlasništvu Općine Višnjan („Službeni glasnik Općine Višnjan“ broj 6/2022.)  i članka 58. Statuta Općine Višnjan („Službeni glasnik Općine Višnjan“ broj 1/2021.) Općinski načelnik raspisuje

 

JAVNI  NATJEČAJ

za zamjenu nekretnina u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan

Javni natječaj za zamjenu nekretnina u vlasništvu_suvlasništvu Općine Višnjan

5.2.Prijedlog parcelacije cesta

20221795-11 1795-12 i 1795-10

Obrazac 2 Izjava o prihvaćanju uvjeta iz natječajaObrazac ZN, Ponuda za zamjenu

12. prosinca 2022.

Vrtić Vira Turistička zajednica Montens Političke stranke Usluga Višnjan

Vremenska prognoza