MEĐUNARODNI FESTIVAL PJENUŠACA

 

Pjenušavo tekuće zlato kraljevskog okusa i ove vas godine očekuje u Višnjanu.

Međunarodni festival pjenušaca u Starom gradu Višnjanu ponovno okuplja najbolje proizvođače pjenušaca.

U petak, 2. i subotu 3. prosinca od 13 do 19 sati opustite se uz savršenu kombinaciju pjenušavih vina, finih zalogaja i lagane glazbe u prekrasnom ambijentu starog grada.

Međunarodni festival pjenušaca u Višnjanu, Stari grad, petak, 2. i subota. 3. prosinca.

Čin-čin 

 

24. studenoga 2022.

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme – Samostalni upravni referent za komunalni sustav, prostorno planiranje i gradnju – 1 izvršitelj (m/ž)

Na temelju članka 19., 28 i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi   („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) (u nastavku ZSN), pročelnica po ovlaštenju Općine Višnjan, objavljuje 22. studenog 2022.

OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme

u Općini Višnjan, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav, prostorno planiranje i gradnju na radno mjesto:

 1. Samostalni upravni referent za komunalni sustav, prostorno planiranje i gradnju – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme od šest mjeseci, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Služba na određeno vrijeme za obavljanje privremenih poslova ili poslova čiji se opseg privremeno povećao može trajati najduže šest mjeseci i može se produžiti za još šest mjeseci.

Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme, osim ako ZSN-om nije drukčije određeno.

Kandidati moraju ispunjavati osim uvjeta iz članka 12. ZSN-a,  sljedeće uvjete:

 • magistar struke ili stručni specijalist iz znanstvenog područja tehničkih znanosti – polje arhitektura i urbanizam ili građevinarstvo ili iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje pravo,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje jednog stranog jezika,
 • položen vozački ispit za B kategoriju vozila
 • poznavanje rada na računalu.

Za prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17).

Riječi i pojmovi rodnog značenja korišteni o ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod.

Kandidat prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obujmu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su uz prijavu na oglas priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, potvrdu o priznanju statusa iz kojeg je vidljivo navedeno pravo prednosti i dokaz da su nezaposleni.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan se u prijavi na oglas pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na oglas dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske dostupne putem sljedeće poveznice:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03,148/13 i 98/19), uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu na oglas dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati pripadnici nacionalnih manjina se mogu pozvati na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 •  životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
 • elektronički zapis o evidentiranom radnom stažu sa HZMO-a,
 • elektronički zapis ili običnu presliku uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (svjedodžbe svih razreda osnovne ili svih razreda srednje škole ili iskaz ocjena sveučilišnog ili stručnog studija (visokoškolske ustanove) u kojima je kao predmet položen i strani jezik ili odgovarajuća svjedodžba (certifikat) o završenom tečaju stranog jezika A1 stupnja),
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (certifikat o poznavanju rada na računalu koje se priznaje u zemljama Europske unije ili uvjerenje o osposobljenosti ili svjedodžbu odgovarajućeg razreda srednje škole ili iskaz ocjena sveučilišnog ili stručnog studija (visokoškolske ustanove) iz koje je vidljivo da je uspješno položen predmet informatika ili druga odgovarajuća isprava (potvrda) ovlaštenog organizatora tečaja informatike iz koje je vidljivo da je uspješno završen tečaj informatike u čijem su nastavnom sadržaju obuhvaćene osnove rada na računalu i operacijski sustav Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook – elektronička pošta i rad na internetu) ili potpisana izjava o poznavanju rada na računalu.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke, i priloge navedene u oglasu.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnost bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Kandidati koji ispunjavaju uvijete natječaja biti će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – natječaj za prijam u službu“ na adresu: OPĆINA VIŠNJAN, Trg slobode 1, 52463 Višnjan, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja na mrežnim stanicama Općine Višnjan, a najkasnije do 7. prosinca 2022., do 12;00 sati bez obzira na način dostave.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od isteka roka za podnošenje prijava, a u slučaju poništenja natječaja, odluka o poništenju će biti objavljena na web stranicama Općine.

 

 

                                                                                           PROČELNICA PO OVLAŠTENJU

                                                                                              Silvana Tome,mag.admin.publi.

 

22. studenoga 2022.

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme – Viši stručni suradnik za komunalni sustav, prostorno planiranje i gradnju – 1 izvršitelj (m/ž)

Na temelju članka 19., 28 i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi   („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) (u nastavku ZSN), pročelnica po ovlaštenju Općine Višnjan, objavljuje 22. studenog 2022.

 

OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme

u Općini Višnjan, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav, prostorno planiranje i gradnju na radno mjesto:

 1.  Viši stručni suradnik za komunalni sustav, prostorno planiranje i gradnju1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme od šest mjeseci, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Služba na određeno vrijeme za obavljanje privremenih poslova ili poslova čiji se opseg privremeno povećao može trajati najduže šest mjeseci i može se produžiti za još šest mjeseci.

Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme, osim ako ZSN-om nije drukčije određeno.

Kandidati moraju ispunjavati osim uvjeta iz članka 12. ZSN-a,  sljedeće uvjete:

 • magistar struke ili stručni specijalist iz znanstvenog područja tehničkih znanosti – polje arhitektura i urbanizam ili građevinarstvo ili iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje pravo,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje jednog stranog jezika,
 • položen vozački ispit za B kategoriju vozila
 • poznavanje rada na računalu.

Za prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17).

Riječi i pojmovi rodnog značenja korišteni o ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod.

Kandidat prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obujmu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su uz prijavu na oglas priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, potvrdu o priznanju statusa iz kojeg je vidljivo navedeno pravo prednosti i dokaz da su nezaposleni.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan se u prijavi na oglas pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na oglas dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske dostupne putem sljedeće poveznice:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03,148/13 i 98/19), uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu na oglas dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati pripadnici nacionalnih manjina se mogu pozvati na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 •  životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
 • elektronički zapis o evidentiranom radnom stažu sa HZMO-a,
 • elektronički zapis ili običnu presliku uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (svjedodžbe svih razreda osnovne ili svih razreda srednje škole ili iskaz ocjena sveučilišnog ili stručnog studija (visokoškolske ustanove) u kojima je kao predmet položen i strani jezik ili odgovarajuća svjedodžba (certifikat) o završenom tečaju stranog jezika A1 stupnja),
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (certifikat o poznavanju rada na računalu koje se priznaje u zemljama Europske unije ili uvjerenje o osposobljenosti ili svjedodžbu odgovarajućeg razreda srednje škole ili iskaz ocjena sveučilišnog ili stručnog studija (visokoškolske ustanove) iz koje je vidljivo da je uspješno položen predmet informatika ili druga odgovarajuća isprava (potvrda) ovlaštenog organizatora tečaja informatike iz koje je vidljivo da je uspješno završen tečaj informatike u čijem su nastavnom sadržaju obuhvaćene osnove rada na računalu i operacijski sustav Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook – elektronička pošta i rad na internetu) ili potpisana izjava o poznavanju rada na računalu.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke, i priloge navedene u oglasu.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnost bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Kandidati koji ispunjavaju uvijete natječaja biti će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – natječaj za prijam u službu“ na adresu: OPĆINA VIŠNJAN, Trg slobode 1, 52463 Višnjan, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja na mrežnim stanicama Općine Višnjan, a najkasnije do 7. prosinca 2022., do 12;00 sati bez obzira na način dostave.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od isteka roka za podnošenje prijava, a u slučaju poništenja natječaja, odluka o poništenju će biti objavljena na web stranicama Općine.

 

                                                                                           PROČELNICA PO OVLAŠTENJU

                                                                                              Silvana Tome,mag.admin.publi.

22. studenoga 2022.

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme -referent komunalni i prometni redar

Pročelnica po ovlaštenju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Višnjan, na temelju članka 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.- u nastavku teksta ZSN) raspisuje

 

OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme

u Općinu Višnjan, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto: referent komunalni i prometni redar (1 izvršitelj – m/ž), na određeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 30 dana.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

 • SSS – IV stupanj stručne spreme upravne, prometne ili tehničke struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni stručni ispit

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. ZSN-a (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima).

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca, vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti te radno iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme).

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti izabrana, pod uvjetom da ispit položi u zakonskom roku.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela te adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koji se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

  1. životopis
  2. dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
 1. rješenje o priznavanju inozemne školske kvalifikacije – ako je potrebno*
  1. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)
  2. dokaz o znanju rada na računalu (preslika uvjerenja, certifikata, potvrda, svjedodžba ili potpisana izjava kandidata)
  3. dokaz o dosadašnjem radnom stažu (ne starije od 90 dana od posljednjeg dana roka za podnošenje prijava) – elektronički zapis (u slučaju da je zahtjev podnesen u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ili Potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje a koji el.zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu, općini rada – prebivališta i trajanju staža osiguranja
  4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 90 dana od posljednjeg dana roka za podnošenje prijava)

 

*Ako je kvalifikacija odnosno stručna sprema i struka stečena u inozemstvu, potrebno je uz svjedodžbu priložiti Rješenje o priznavanju inozemne školske kvalifikacije izdane od ovlaštene institucije u RH.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

Kandidat prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obujmu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje). Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da na kraju provedenog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i dokazao ga.

Kandidat koji se pozvao na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Urednom prijavom smatra se potpuna prijava, odnosno prijava koja sadržava sve navedene podatke i priloge iz natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Podnositelj nepotpune prijave na natječaj neće biti pozivan na dopunu iste.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru.

Natječajni postupak obuhvaća obaveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Kandidati koji ispunjavaju uvijete natječaja biti će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, odnosno odustane od testiranja smatra se da je povukao prijavu na natječaj i ne smatra se kandidatom u postupku.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta,  podnose se preporučeno na adresu: Općina Višnjan, Povjerenstvo za provedbu natječaja, za radno mjesto: referent komunalni i prometni redar, Trg slobode 1, 52463 Višnjan, u roku od 15 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Općine Višnjan (www.visnjan.hr), a najkasnije do 7. prosinca 2022, do 12 sati bez obzira na način dostave. Prijave se mogu dostaviti i neposredno, u pisarnicu Općine Višnjan  na adresi Trg slobode 1, 52463 Višnjan.

 

                                                                                            PROČELNICA PO OVLAŠTENJU

                                                                                                                                          Silvana Tome,mag.admin.publi.

 

22. studenoga 2022.

JAVNI POZIV POVODOM BOŽIĆNOG DARIVANJA

Pozivaju se roditelji/skrbnici djece predškolske dobi s prebivalištem na području Općine Višnjan koja do 31. prosinca 2022. godine navršavaju godinu dana,  a NISU polaznici Dječjeg vrtića Višnjan, da dostave sljedeće podatke o djetetu radi uključivanja  u program  božićnog darivanja:

 

1. Ime i prezime roditelja/skrbnika

2. Ime i prezime djeteta

3. Datum i godina rođenja djeteta

4. Adresa prebivališta i kontakt telefon

5. Presliku potvrde o prebivalištu za dijete

5. Potpisanu Privolu za obradu osobnih podataka (u privitku)

 

Podatke možete dostaviti na adresu elektroničke pošte:

djecji.vrtic@visnjan.hr    do 30. studenog 2022. godine.

Prijave koje nisu pravovremeno dostavljene neće se razmatrati.

Za dodatne informacije možete kontaktirati broj: 091/449 0005.

 

 

OPĆINA VIŠNJAN

JAVNI POZIV POVODOM BOŽIĆNOG DARIVANJA_2022

PRIVOLA-prigodno-darivanje_2022

21. studenoga 2022.

OBAVIJEST O DERATIZACIJI

 

OBAVIJEST O  DERATIZACIJI

 

Na  javnim površinama Općine Višnjan   provesti  će  se akcija  preventivne  sustavne deratizacije  (trovanja glodavaca) u vremenu od: 24.10.2022. godine do 15.11.2022. godine.

Tretirati će se javne površine kao i ostala mjesta na kojima postoji mogućnost zadržavanja i razmnožavanja glodavaca.

Umoljavaju se građani, da za vrijeme trajanja deratizacije drže domaće životinje zatvorene, djecu pod nadzorom.

Izložene meke ne dirati.

U slučaju eventualnog trovanja potražiti pomoć u najbližoj zdravstvenoj organizaciji (protuotrov: vitamin K).

Mole se građani da očiste zajedničke dijelove zgrada, drvarnice, tavane i ostala spremišta od otpada, te da stručnim ekipama izvođača omoguće pristup u prostorije, te da ukažu na eventualna žarišta  i  tako pridonesu uspjehu akcije.

Pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju uputa , jer će za svu štetu , kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost sami, odnosno roditelji za djecu.

 

 

                                                              EKO SERVIS MATIĆ PAZIN

                                                              TELEFON/FAX 052/624-571

                                                               091/162-1119, 091/621-1190

 

 

 

19. listopada 2022.

JAVNI POZIV

Jože Šurana 2/a, 52463 Višnjan – Visignano

e-mail: djecji.vrtic@visnjan.hr

Tel: 052 556 521

Mob: 091 449 0005

OIB: 32498325979

KLASA: UP/I: 034-04/22-01/06

URBROJ: 2163-38-5-2-01

Višnjan- Visignano, 07.10.2022.

Na temelju članka 23a stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) te Odluke o objavi javnog poziva za uključivanje djece u obvezni Program predškole u Dječjem vrtiću Višnjan u pedagoškoj godini  2022./2023. (KLASA: 601-03/22-03/04, URBROJ: 2163-38-5-2-05 od 30.09.2022.), Dječji vrtić Višnjan objavljuje

 

JAVNI POZIV

za uključivanje djece u obvezni Program predškole u Dječjem vrtiću Višnjan

u pedagoškoj godini  2022./2023.

(djeca koja nisu polaznici Dječjeg vrtića Višnjan rođena od 01.04.2016. do 31.03.2017.)

 

Prijave i upisi u Program predškole održavat će se od 10. do 21. listopada 2022. godine u Dječjem vrtiću Višnjan od 9 do 15 sati uz prethodnu najavu na broj telefona 091/4490005, ili elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte v.mladinov@visnjan.hr

Za upis djeteta u Program predškole potrebno je priložiti:

 • Zahtjev za upis u obvezni Program predškole
 • izvadak iz matice rođenih ili rodni list s OIB-om djeteta (preslika)
 • liječnička potvrda o obavljenom sistematskom pregledu djeteta prije upisa u dječji vrtić od ovlaštenog liječnika
 • dokaz o prebivalištu djeteta i roditelja, ne starije od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva
 • zdravstvena i/ili druga dokumentacija za djecu s teškoćama u razvoju (preslika) ili osobne iskaznice (oba) roditelja/skrbnika (preslika)
 • Iskaznicu imunizacije djeteta (preslika i izvornik na uvid)

 Povjerenstvo za upis djece razmotrit će pristigle zahtjeve  i objaviti listu reda prvenstva upisa u Dječji vrtić Višnjan do 24. listopada 2022. godine na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i Općine Višnjan te na službenim mrežnim stranicama Općine Višnjan. Rezultati upisa bit će objavljeni na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Višnjan.

Roditelji/skrbnici čiji su zahtjevi za upis djece u vrtić odbijeni, a koji smatraju da su u postupku upisa povrijeđena njihova prava, mogu podnijeti prigovor u roku od 15 dana od dana objave rezultata upisa na oglasnim pločama vrtića Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Višnjan.

 

                                                                                                     Ravnateljica:

                                                                                                     Valentina Mladinov, prof.

7. listopada 2022.

NATJEČAJ

Jože Šurana 2/a, 52463 Višnjan – Visignano

e-mail: djecji.vrtic@visnjan.hr

Tel: 052 556 521

Mob: 091 449 0005

OIB: 32498325979

KLASA: 112-01/22-02/04

URBROJ:  2163-38-5-2-01

Višnjan- Visignano, 07.10.2022.

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22),  članka 35. Statuta Dječjeg vrtića Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan 02/2018), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Višnjan raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za prijem radnika na radno mjesto:

a) odgojitelj (m/ž)

– 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do povratka radnice na rad

Pristupnici/ice na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22).

Prijava na natječaj treba biti vlastoručno potpisana i sadržavati priloge kako slijedi:

 1. Kratki životopis
 2. Presliku dokaza o državljanstvu
 3. Presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi
 4. Presliku dokaza o položenom stručnom ispitu (ukoliko je kandidat/kinja položio/la stručni ispit)
 5. Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od dana objave natječaja, da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (čl. 25., st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
 6. Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od dana objave natječaja, da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak (čl. 25., st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
 7. Uvjerenje nadležnog Centra za socijalnu skrb, ne starije od dana objave natječaja,  sukladno članku 25. stavku 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 8. Izjava kandidata/kinje o nepostojanju drugih zapreka iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, vlastoručno potpisana
 9. Dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 10. Vlastoručno ispunjenu i potpisanu privolu za prikupljanje osobnih podataka

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rada i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17,98/19, 84/21) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Dodatne informacije o dokazima potrebnim za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Pozivaju se osobe iz članka 48. stavak 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 49. stavak 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Dodatne informacije i dokazima potrebnim za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13,152/14, 39/19, 32/20), dužne su za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju pozvati se na to pravo i dostaviti sve dokaze propisane u članku 9. navedenog zakona.

Na natječaj se mogu prijaviti  kandidati oba spola.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Dječji vrtić Višnjan, Jože Šurana 2/a, 52463 Višnjan s naznakom: “Natječaj za radno mjesto – ne otvaraj“.

Urednom prijavom smatrat će se pravovremeno prispjele prijave kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja te prijave koje sadržavaju sve tražene podatke i priloge. Osobe koje se prijave na natječaj, a prijava nije uredna, pravodobna ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati prijavljenim kandidatom te na istu ne postoji mogućnost podnošenja pravnog lijeka.

Prije sklapanja ugovora o radu, izabrani kandidat dužan je priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova, te izvornike ili ovjerene preslike traženih dokumenata.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana izbora. Natječajna dokumentacija se neće vraćati.

Sve pristigle prijave bit će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva (NN 55/16) i odluka voditelja obrade.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Općine Višnjan i Dječjeg vrtića Višnjan dana 10. listopada 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Peter Poletti

7. listopada 2022.

OBAVIJEST

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA POREČ U SKLOPU OBILJEŽAVANJA AKCIJE „SOLIDARNOST NA DJELU 2022“

ORGANIZIRA:

MJERENJE ŠEĆERA U KAPILARNOJ KRVI I KRVNOG TLAKA

mjerenje-secera-slika

 

mjerenje-tlaka

 

U PONEDJELJAK 10.10.2022 od10:30 – 11:30

PARK ISPRED ŠKOLE VIŠNJAN

HRVATSKI CRVENI KRIŽ

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA POREČ

 

 

 

 

 

6. listopada 2022.

OGLAS ZA PRIJEM U SLUŽBU

Na temelju članka 17., 28 i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi   („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) (u nastavku ZSN), pročelnica po ovlaštenju Općine Višnjan, objavljuje 5. listopada 2022.

OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme

 u Općini Višnjan, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav, prostorno planiranje i gradnju na radno mjesto:

 1.  Viši stručni suradnik za komunalni sustav, prostorno planiranje i gradnju1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme od šest mjeseci, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, uz obvezni probni rad od dva mjeseca.
 1. Samostalni upravni referent za komunalni sustav, prostorno planiranje i gradnju – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme od šest mjeseci, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Služba na određeno vrijeme za obavljanje privremenih poslova ili poslova čiji se opseg privremeno povećao može trajati najduže šest mjeseci i može se produžiti za još šest mjeseci.

Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme, osim ako ZSN-om nije drukčije određeno.

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 12. ZSN-a te sljedeće uvjete:

–    magistar struke ili stručni specijalist iz znanstvenog područja tehničkih znanosti – polje arhitektura i urbanizam ili građevinarstvo ili iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje pravo,

–          najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

–          poznavanje jednog stranog  jezika,

–          položen vozački ispit za B kategoriju vozila

–          poznavanje rada na računalu.

Kandidati moraju ispunjavati i uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a za prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. navedenog Zakona.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17).

Riječi i pojmovi rodnog značenja korišteni o ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod.

Kandidat prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obujmu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su uz prijavu na oglas priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, potvrdu o priznanju statusa iz kojeg je vidljivo navedeno pravo prednosti i dokaz da su nezaposleni.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan se u prijavi na oglas pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na oglas dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske dostupne putem sljedeće poveznice:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03,148/13 i 98/19), uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu na oglas dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati pripadnici nacionalnih manjina se mogu pozvati na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 –          životopis,

–          dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice),

–          dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),

–          elektronički zapis o evidentiranom radnom stažu sa HZMO-a,

–          elektronički zapis ili običnu presliku uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),

–          dokaz o poznavanju stranog jezika  (svjedodžbe svih razreda osnovne ili svih razreda srednje škole ili iskaz ocjena sveučilišnog ili stručnog studija (visokoškolske ustanove) u kojima je kao predmet položen i strani jezik ili odgovarajuća

svjedodžba (certifikat) o završenom tečaju stranog jezika A1 stupnja),

–          dokaz o poznavanju rada na računalu (certifikat o poznavanju rada na računalu koje se priznaje u zemljama Europske unije ili uvjerenje o osposobljenosti ili svjedodžbu odgovarajućeg razreda srednje škole ili iskaz ocjena sveučilišnog                  ili        stručnog studija (visokoškolske ustanove) iz koje je vidljivo da je uspješno položen predmet informatika ili druga odgovarajuća isprava (potvrda) ovlaštenog organizatora tečaja informatike iz koje je vidljivo da je uspješno završen              tečaj informatike u čijem su nastavnom sadržaju obuhvaćene osnove rada na računalu i operacijski sustav Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook – elektronička pošta i rad na internetu),

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke, i priloge navedene u oglasu.
Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnost bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Kandidati koji ispunjavaju uvijete natječaja biti će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – natječaj za prijam u službu“ na adresu: OPĆINA VIŠNJAN, Trg slobode 1, 52463 Višnjan, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja na mrežnim stanicama Općine Višnjan, a najkasnije do 21. listopada 2022., do 12;00 sati bez obzira na način dostave.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od isteka roka za podnošenje prijava, a u slučaju poništenja natječaja, odluka o poništenju će biti objavljena na web stranicama Općine.

 

 

PROČELNICA PO OVLAŠTENJU

Silvana Tome,mag.admin.publi.

 

6. listopada 2022.

Vrtić Vira Turistička zajednica Montens Političke stranke Usluga Višnjan

Vremenska prognoza