OGLAS za prijam u službu na radno mjesto: ZAMJENIK PROČELNIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Na temelju članka 18. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) Općina Višnjan objavljuje dana 15. rujna 2020. godine

 

OGLAS

za prijam u službu

na radno mjesto:

ZAMJENIK PROČELNIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA – 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme od šest mjeseci uz probni rad od dva mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te sljedeće posebne uvjete:

•          magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske ili tehničke struke

•          najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

•          organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom

•          položen državni stručni ispit

•          poznavanje rada na računalu

•          aktivno poznavanje jednog stranog jezika.

•          vozačka dozvola B kategorije.

 

 

Temeljem članka 24. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ako se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stručnog obrazovanja, na radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela iznimno može

biti imenovan sveučilišni prvostupnik struke odnosno stručni prvostupnik struke koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i koji ispunjava ostale uvjete za imenovanje ili osoba koja uz ispunjenje ostalih standardnih mjerila za radno mjesto pročelnika ima najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

 

Natjecati se mogu osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17), a izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od dana prijma u službu.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Za odabranog kandidata postoji mogućnost smještaja.

 

Prijavi treba priložiti:

–          životopis;

–          presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja;

–          dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice);

–          elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o ukupnom radnom stažu i radnom iskustvu u struci,

–          ukoliko podnositelj prijave ima položen državni stručni ispit dužan je dostaviti dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (presliku svjedodžbe);

–          uvjerenje da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca);

–          vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;

–          dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, uvjerenje, preslika svjedodžbe iz koje se vidi da je položen ispit iz informatike i slično ili vlastoručno potpisana izjava);

–          dokaz o poznavanju  stranog jezika (svjedodžba, potvrda, uvjerenje, preslika svjedodžbe iz koje se vidi da je položen ispit iz talijanskog jezika i slično ili vlastoručno potpisana izjava);

–          vlastoručno ispunjenu i potpisanu privolu za prikupljanje osobnih podataka objavljenu u privitku Natječaja na službenoj internetskoj stranici Općine Višnjan(www.visnjan.hr).

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 

U prijavi na natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe postupka).

Osobni podaci podnositelja prijava na Natječaj obrađuju se sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine.

 

Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje prava u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017) dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te:

a) rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do k) i članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do k))

b) dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. Zakona)

c) presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

d) dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi

e) potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. Zakona ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka 102. stavka 2. Zakona)

f) presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) Zakona)

g) potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka f), i) i k) i članka 102. stavka 1. točaka f), i) i k) Zakona)

h) rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))

i) rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d)).

Navedeni stavci: a) b) c) d) e) f) g) h) i) odnose se na odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Navedeni popis dokaza može se preuzeti sa:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima, prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Za ocjenu ispunjavaju li podnositelji prijave uvjete naznačene u natječaju mjerodavan je posljednji dan roka za podnošenje prijava.

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

 

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se postupak provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na službenoj web stranici Općine Višnjan www.visnjan.hr dostupan je opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje.

 

Na službenoj web stranici Općine Višnjan www.visnjan.hr  i oglasnoj ploči Općine Višnjan objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere.

Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz natječaja.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – natječaj za prijam u službu- ZAMJENIK PROČELNIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA“ na adresu: OPĆINA VIŠNJAN, Trg slobode 1, 52463 Višnjan, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Općine Višnjan (www.visnjan.hr ) (objavljeno 15. rujna 2020. godine)

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od isteka roka za podnošenje prijava, a u slučaju poništenja natječaja, odluka o poništenju će biti dostavljena svim kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

KLASA: 110-01/20-01-10

URBROJ: 2167-03-01/20-01

U Višnjanu- Visignano, 15. rujna 2020. godine

 

OPĆINA VIŠNJAN

Općinski načelnik

Angelo Mattich

 

privola-opcina-visnjan

15. rujna 2020.

Odluka o poništenju natječaja- Općina Višnjan- VIŠI SAVJETNIK ZA PRAVNE I IMOVINSKE POSLOVE

Temeljem odredbi članka 24. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i odredbi javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto VIŠI SAVJETNIK ZA PRAVNE I IMOVINSKE POSLOVE (1 izvršitelj/izvršiteljica), na određeno vrijeme od šest mjeseci, uz probni rad od dva mjeseca, Općina Višnjan dana 31. kolovoza 2020. godine donosi sljedeću

 

ODLUKU

o poništenju natječaja 

I.

Poništava se natječaj za prijam u službu na radno mjesto referent- VIŠI SAVJETNIK ZA PRAVNE I IMOVINSKE POSLOVE – 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme od šest mjeseci uz probni rad od 2 mjeseca objavljen dana 10. kolovoza 2020. godine.

 

II.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a dostavit će se kandidatima koji su podnijeli prijavu na natječaj i objaviti na mrežnim stranicama Općine Višnjan.

 

KLASA: 110-01/20-01-07

URBROJ: 2167-03-01/20-05

U Višnjanu- Visignano, 31.08.2020. godine

 

 

 

OPĆINA VIŠNJAN

2. rujna 2020.

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU -SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I GRADNJU- OPĆINA VIŠNJAN

Na temelju članka 17. i članka 28. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) Općina Višnjan objavljuje dana 26. kolovoza 2020. godine

OGLAS

za prijam u službu

 

na radno mjesto:

SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I GRADNJU – 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme od šest mjeseci uz probni rad od 2 mjeseca za obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te sljedeće posebne uvjete:

• magistar struke ili stručni specijalist iz znanstvenog područja tehničkih znanosti – polje arhitektura i urbanizam ili građevinarstvo;

• jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

• položen državni stručni ispit

• poznavanje rada na računalu

• poznavanje talijanskog jezika

• položen vozački ispit za B kategoriju vozila

 

Natjecati se mogu osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17), a izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od dana prijma u službu.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Prijavi treba priložiti:

–          životopis;

–          presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja;

–          dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice);

–          elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o ukupnom radnom stažu i radnom iskustvu u struci,

–          ukoliko podnositelj prijave ima položen državni stručni ispit dužan je dostaviti dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (presliku svjedodžbe);

–          uvjerenje da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca);

–          vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;

–          dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, uvjerenje, preslika svjedodžbe iz koje se vidi da je položen ispit iz informatike i slično ili vlastoručno potpisana izjava);

–          dokaz o poznavanju  talijanskog jezika (svjedodžba, potvrda, uvjerenje, preslika svjedodžbe iz koje se vidi da je položen ispit iz talijanskog jezika i slično ili vlastoručno potpisana izjava);

–          vlastoručno ispunjenu i potpisanu privolu za prikupljanje osobnih podataka objavljenu u privitku Natječaja na službenoj internetskoj stranici Općine Višnjan(www.visnjan.hr).

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 

U prijavi na natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe postupka).

Osobni podaci podnositelja prijava na Natječaj obrađuju se sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine.

 

Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje prava u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017) dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te:

a) rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do k) i članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do k))

b) dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. Zakona)

c) presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

d) dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi

e) potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. Zakona ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka 102. stavka 2. Zakona)

f) presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) Zakona)

g) potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka f), i) i k) i članka 102. stavka 1. točaka f), i) i k) Zakona)

h) rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))

i) rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d)).

Navedeni stavci: a) b) c) d) e) f) g) h) i) odnose se na odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Navedeni popis dokaza može se preuzeti sa:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima, prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Za ocjenu ispunjavaju li podnositelji prijave uvjete naznačene u natječaju mjerodavan je posljednji dan roka za podnošenje prijava.

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

 

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se postupak provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na službenoj web stranici Općine Višnjan www.visnjan.hr dostupan je opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje.

 

Na službenoj web stranici Općine Višnjan www.visnjan.hr  i oglasnoj ploči Općine Višnjan objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere.

Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz natječaja.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – natječaj za prijam u službu- SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I GRADNJU“ na adresu: OPĆINA VIŠNJAN, Trg slobode 1, 52463 Višnjan, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stanicama Općine Višnjan i na HZZ-u (objavljeno 26.08.2020. godine)

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od isteka roka za podnošenje prijava, a u slučaju poništenja natječaja, odluka o poništenju će biti dostavljena svim kandidatima prijavljenim na natječaj.

KLASA: 110-01/20-01-09

URBROJ:2167-03-01/20-01

U Višnjanu 26. kolovoza 2020. godine

                                                                                                    OPĆINA VIŠNJAN

Privola-opcina-visnjan

26. kolovoza 2020.

OPĆINA VIŠNJAN I VIRA d.o.o.- Natječaj

Na temelju članka 35. stavka 2. i 391. članak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), odredbi Odluke Općinskog vijeća Općine o raspolaganju zemljištem u zoni obuhvata Poslovne zone Višnjan Milanezi – pročišćeni tekst (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 3/2010), Odluke o izmjeni i dopuni Odluke Općinskog vijeća Općine o raspolaganju zemljištem u zoni obuhvata Poslovne zone Višnjan Milanezi -(Službeni glasnik Općine Višnjan broj 4/2017), Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2020), Odluke o poticajnim mjerama za ulaganje u Poslovnu zonu Višnjan Milanezi  (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2020), članka 56. Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2013, 3/2017) i odredbi Izjave o osnivanju trgovačkog društva VIRA d.o.o. Općinski načelnik Općine Višnjan i direktorica trgovačkog društva VIRA d.o.o., dana 21. kolovoza 2020. godine, raspisuju javni natječaj za prodaju nekretnina u Poslovnoj zoni Višnjan Mianezi.

Rok za podnošenje ponuda je 31. kolovoz 2020. godine, a potpuni tekst natječaja i ostalu dokumentaciju donosimo u nastavku:

I. izmjena-i-dopuna-teksta-javnog-natjecaja

Natjecaj-za-prodaju-nekretnina-u-poslovnoj-zoni-visnjan-milanezi

Tablica-i

Tablica-ii

Ponuda-obrazac-1

Gospodarski-program-obrazac-2

Privola-opcina-visnjan

Graficki-prilog

21. kolovoza 2020.

OPĆINA VIŠNJAN- NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE VIŠNJAN

Temeljem čl. 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18), Odluke o poslovnom prostoru (SG Grada Poreča 13/2001, 03/2002), te članka 56. Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2013, 3/20179, Općinski načelnik, dana 21. kolovoza 2020. godine, raspisuje  natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Višnjan izgrađenog na nekretnini oznake k.č.br. 1542/27 K.O. Višnjan.

Prijave se zaprimaju zaključno do 31.8. 2020. godine a tekst natječaja i ostalu dokumentaciju donosimo u prilogu:

Natjecaj-za-zakup-poslovnog-prostora-u-vlasnistvu-opcine-visnjan-v-nazora

Ponuda-za-zakup-obrazac

Izjava-o-prihvacanju-uvjeta-iz-natjecaja-i-o-dostavu-sredstva-osiguranja

Izjava-o-dostavi-zaduznice-obrazac

Privola-opcina-visnjan

21. kolovoza 2020.

VIŠI SAVJETNIK ZA IMOVINSKE I PRAVNE POSLOVE- Opis poslova, podaci o plaći, termin održavanja intervjua

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje

VIŠI SAVJETNIK ZA IMOVINSKE I PRAVNE POSLOVE

 

Opis  poslova  radnog mjesta:

 • vodi upravni postupak i rješava upravne i ostale predmete iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela
 • vodi postupak prisilne naplate dugovanja
 • izrađuje i provodi akte iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela
 • izrađuje ugovore koje sklapa Općina Višnjan
 • izrađuje nacrte svih akata koje donosi Općinski načelnik i Općinsko vijeće
 • prati propise s područja koja su u nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela
 • obavlja poslove pravnog zastupanja Općine, po punomoći načelnika, pred pravosudnim i upravnim tijelima
 • obavlja postupke vezane uz provedbu javne nabave
 • obavlja druge poslove po nalogu Općinskog načelnika i Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

 

Podaci o plaći:

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Koeficijent složenosti poslova za radno mjesto Viši savjetnik za imovinske i pravne poslove iznosi 3,0

Osnovica za obračun plaće iznosi 3.193,00 kuna.

 

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Usmeni

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata

1. Ustav Republike Hrvatske (pročišćeni tekst NN 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)

2. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)

3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst zakona NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17)

4. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst zakona NN 86/08, 61/11, 04/18)

5. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (pročišćeni tekst zakona NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)

6. Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (pročišćeni tekst zakona NN 74/14, 69/17)

7. Statut Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2013 i 3/2017)

8. Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2013 i 3/2017)

 

Intervju za prijavljene kandidate će se održati  26. kolovoza 2020. (srijeda) s početkom u 15,00 sati u Palači Sincich, Trg Pino Budicin 1, Višnjan

21. kolovoza 2020.

VIŠI SAVJETNIK ZA PRAVNE I IMOVINSKE POSLOVE- NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU- OPĆINA VIŠNJAN

Na temelju članka 18. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) Općina Višnjan objavljuje dana 19. kolovoza 2020. godine

N A T J E Č A J

za prijam u službu

 

na radno mjesto:

VIŠI SAVJETNIK ZA PRAVNE I IMOVINSKE POSLOVE – 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme od godine dana uz probni rad od 2 mjeseca za obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te sljedeće posebne uvjete:

•           magistar struke

•           najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

•           položen državni stručni ispit

•           poznavanje rada na računalu

•           aktivno poznavanje jednog stranog jezika

•           položen vozački ispit za B kategoriju vozila

 

Natjecati se mogu osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17), a izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od dana prijma u službu.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Prijavi treba priložiti:

–          životopis;

–          presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja;

–          dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice);

–          elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o ukupnom radnom stažu i radnom iskustvu u struci,

–          ukoliko podnositelj prijave ima položen državni stručni ispit dužan je dostaviti dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (presliku svjedodžbe);

–          uvjerenje da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca);

–          vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;

–          dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, uvjerenje, preslika svjedodžbe iz koje se vidi da je položen ispit iz informatike i slično ili vlastoručno potpisana izjava);

–          dokaz o poznavanju  talijanskog jezika (svjedodžba, potvrda, uvjerenje, preslika svjedodžbe iz koje se vidi da je položen ispit iz talijanskog jezika i slično ili vlastoručno potpisana izjava);

–          vlastoručno ispunjenu i potpisanu privolu za prikupljanje osobnih podataka objavljenu u privitku Natječaja na službenoj internetskoj stranici Općine Višnjan(www.visnjan.hr).

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 

U prijavi na natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe postupka).

Osobni podaci podnositelja prijava na Natječaj obrađuju se sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine.

 

Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje prava u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017) dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te:

a) rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do k) i članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do k))

b) dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. Zakona)

c) presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

d) dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi

e) potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. Zakona ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka 102. stavka 2. Zakona)

f) presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) Zakona)

g) potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka f), i) i k) i članka 102. stavka 1. točaka f), i) i k) Zakona)

h) rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))

i) rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d)).

Navedeni stavci: a) b) c) d) e) f) g) h) i) odnose se na odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Navedeni popis dokaza može se preuzeti sa:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima, prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Za ocjenu ispunjavaju li podnositelji prijave uvjete naznačene u natječaju mjerodavan je posljednji dan roka za podnošenje prijava.

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

 

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se postupak provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na službenoj web stranici Općine Višnjan www.visnjan.hr dostupan je opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje.

 

Na službenoj web stranici Općine Višnjan www.visnjan.hr  i oglasnoj ploči Općine Višnjan objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere.

Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz natječaja.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – natječaj za prijam u službu- VIŠI SAVJETNIK ZA PRAVNE I IMOVINSKE POSLOVE“ na adresu: OPĆINA VIŠNJAN, Trg slobode 1, 52463 Višnjan, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stanicama Općine Višnjan i na HZZ-u (objavljeno 19.08.2020. godine)

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od isteka roka za podnošenje prijava, a u slučaju poništenja natječaja, odluka o poništenju će biti dostavljena svim kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

KLASA: 110-01/20-01-08

URBROJ: 2167-03-01/20-01

U Višnjanu- Visignano, 19.08.2020. godine

 

                                                                                                    OPĆINA VIŠNJAN

19. kolovoza 2020.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje- SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I GRADNJU

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje

SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I GRADNJU

 

OPIS  POSLOVA  RADNOG MJESTA :

 • vodi složene upravne i druge predmete iz područja prostornog uređenja i gradnje i potpisuje dozvole, uvjerenja, potvrde i nacrte drugih akata sukladno posebnim propisima iz područja graditeljstva
 • vodi i rješava manje složena pitanja iz nadležnosti Odsjeka
 • sudjeluje u stručnoj komunikaciji sa strankama i drugim subjektima u svrhu prikupljanja i razmjene informacija
 • pohađa edukacije iz područja prostornog uređenja i gradnje te komunalnog gospodarstva
 • savjetuje i daje upute strankama i projektantima u svezi provedbe dokumenata prostornog uređenja
 • izrađuje izvješća o radu i druge propisane izvještaje
 • obavlja i druge poslove po nalogu voditelja odsjeka, Općinskog načelnika i Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela 

Podaci o plaći:

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Koeficijent složenosti poslova iznosi 3,3. Osnovica za obračun plaće iznosi 3.193,00 kuna.

 

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Pisana provjera znanja i usmeni intervju.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata

1. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)

2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst zakona NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19)

3. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (pročišćeni tekst zakona NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)

4. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

5. Zakon o prostornom uređenju (NN  153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

6. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)

7. Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (NN 98/12)

8. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18,  36/19)

9. Statut Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2013 i 3/2017)

 

Kandidati će biti obavješteni o datumu i satu održavanja pisane provjere i usmenog intervjua najkasnije 5 (pet) dana prije održavanja.

19. kolovoza 2020.

Vrtić Vira Turistička zajednica Montens Političke stranke Usluga Višnjan

Vremenska prognoza