JAVNI NATJEČAJ – REFERENT KOMUNALNI I PROMETNI REDAR

Pročelnica po ovlaštenju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Višnjan, na temelju članka 17., 19. i 28. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19- u nastavku teksta ZSNLS) raspisuje

 JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Općinu Višnjan, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto: referent komunalni i prometni redar (1 izvršitelj – m/ž), na određeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

–       SSS – IV stupanj stručne spreme upravne, prometne ili tehničke struke

–       najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–       poznavanje rada na računalu

–       položen državni stručni ispit

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. ZSNLS-a (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima).

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca, vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti te radno iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti izabrana, pod uvjetom da ispit položi u zakonskom roku.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela te adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koji se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

  1. životopis
  2. dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
  3. rješenje o priznavanju inozemne školske kvalifikacije – ako je potrebno*
  1. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)
  2. dokaz o znanju rada na računalu (preslika uvjerenja, certifikata, potvrda, svjedodžba ili potpisana izjava kandidata)
  3. dokaz o dosadašnjem radnom stažu (ne starije od 90 dana od posljednjeg dana roka za podnošenje prijava) – elektronički zapis (u slučaju da je zahtjev podnesen u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ili Potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje a koji el.zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu, općini rada – prebivališta i trajanju staža osiguranja
  4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 90 dana od posljednjeg dana roka za podnošenje prijava)

*Ako je kvalifikacija odnosno stručna sprema i struka stečena u inozemstvu, potrebno je uz svjedodžbu priložiti Rješenje o priznavanju inozemne školske kvalifikacije izdane od ovlaštene institucije u RH.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

Kandidat prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obujmu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje). Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da na kraju provedenog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i dokazao ga.

Kandidat koji se pozvao na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Urednom prijavom smatra se potpuna prijava, odnosno prijava koja sadržava sve navedene podatke i priloge iz natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Podnositelj nepotpune prijave na natječaj neće biti pozivan na dopunu iste.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru.

Natječajni postupak obuhvaća obaveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Kandidati koji ispunjavaju uvijete natječaja biti će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, odnosno odustane od testiranja smatra se da je povukao prijavu na natječaj i ne smatra se kandidatom u postupku.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta,  podnose se preporučeno na adresu: Općina Višnjan, Povjerenstvo za provedbu natječaja, za radno mjesto: referent komunalni i prometni redar, Trg slobode 1, 52463 Višnjan, u roku od 15 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Općine Višnjan (www.visnjan.hr), a najkasnije do 21. listopada 2022., do 12 sati bez obzira na način dostave. Prijave se mogu dostaviti i neposredno, u pisarnicu Općine Višnjan  na adresi Trg slobode 1, 52463 Višnjan.

 

                                                                                            PROČELNICA PO OVLAŠTENJU

                                                                                                 Silvana Tome,mag.admin.publi.

6. listopada 2022.

OBAVIJEST

Za potrebe održavanja auto utrke “23. INA RALLY POREČ 2022.” radi odvijanja brzinskog ispita

1. listopada 2022. godine,

biti će zatvorena prometnica za javni promet:

VEŽNAVERI – BAČVA – ŽBANDAJ cesta broj 50050 od 8,00 do 14,00 sati.
Na navedenoj dionici promet će biti preusmjeravan privremenom regulacijom.

30. rujna 2022.

POZIVAMO VAS NA OBILJEŽAVANJE DJEČJEG TJEDNA

Povodom obilježavanja Dječjeg tjedna, od 03. do 07. listopada u Dječjem vrtiću Višnjan organiziramo brojne aktivnosti za djecu i roditelje. Pozivamo vas da nam se pridružite u igri i druženju uz tradicionalni moto Dječjeg tjedna: „Ljubav djeci prije svega“.

29. rujna 2022.

OBAVIJEST O PREKIDU VODOOPSKRBE

Poslovna jedinica Poreč

OBAVIJEST O PREKIDU VODOOPSKRBE

Poreč, 26.9.2022.

Poštovani,

Dana 27.9.2022. (utorak) zbog radova na vodovodnoj mreži bez vode će biti slijedeće ulice i naselja:

– Rapavel, Anžići, Mališi (Općina Višnjan) od 10 – 12 sati

– Školska, Piantade (br. 1A – 8) u Varvarima od 8 – 11 sati

Nakon normalizacije vodoopskrbe može se dogoditi da se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode. U slučaju pojave zamućenja vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na tel. 052/602-260 ili 098-329-834.
U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta najavljeni radovi se odgađaju do slijedeće obavijesti.
– Mole se potrošači za razumijevanje.

S poštovanjem,

Referent za tehničke poslove

Klaudio Kajin

26. rujna 2022.

POZIV NA DAN OTVORENIH VRATA NK VIŠNJAN I SPORTSKOG CENTRA PINETA

Nogometni klub Višnjan 1957 i Općina Višnjan organiziraju Dan otvorenih vrata NK Višnjan i Sportsko-rekreacijskog centra Pineta.
Pozivamo sve naše Višnjanke i Višnjance, djecu, aktivne sportaše i rekreativce, bivše, sadašnje i buduće nogometaše i sve ljubitelje sporta da uz druženje i zabavu podrže promociju sporta među svim generacijama.
Kroz sport se učimo odgovornosti, upornosti, suradnji, međusobnom poštovanju i usvajanju zdravih životnih navika.
Vidimo se u subotu, 24. rujna 2022., u 17:00 sati.

21. rujna 2022.

POZIV NA ISKAZIVANJE INTERESA ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA REDOVNIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

OPĆINA VIŠNJAN POZIVA NA ISKAZIVANJE INTERESA ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA REDOVNIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

Obavještavamo sve redovne učenike srednjih škola s prebivalištem na području Općine Višnjan da je Općinski načelnik Općine Višnjan donio 6. rujna 2022. Odluku o sufinanciranju troškova prijevoza redovnih učenika srednjih škola s područja Općine Višnjan KLASA: 024-01/22-01/41, URBROJ:2163-38-2-22-1.
Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza ostvaruju svi redovni učenici srednjih škola na području Republike Hrvatske koji imaju prebivalište na području Općine Višnjan.
Pozivaju se roditelji ili skrbnici redovnih učenika srednjih škola na području Republike Hrvatske koji imaju prebivalište na području Općine Višnjan da podnesu zahtjev za sufinanciranjem troškova prijevoza.
Rok za podnošenje zahtjeva je do petka 16. rujna 2022., poštom ili neposrednom predajom najkasnije do 15:00 sati na adresu: Općina Višnjan, Trg slobode 1, 52463 Višnjan-Visignano.
Obrazac Zahtjeva za sufinanciranje troškova prijevoza (za roditelja/skrbnika i učenika) dostupni su u tajništvu Općine Višnjan ili na web stranici www.visnjan.hr).

PROČELNICA PO OVLAŠTENJU
Silvana Tome,mag.admin.publi.

obrazac-zahtjeva

7. rujna 2022.

JAVNI POZIV – PRIKUPLJANJE PODATAKA O MOGUĆOJ ŠTETI NASTALOJ USLIJED SUŠE

JAVNI POZIV – PRIKUPLJANJE PODATAKA O MOGUĆOJ ŠTETI NASTALOJ USLIJED SUŠE

Zbog izuzetno nepovoljne hidrološke situacije, te dugog razdoblja bez padalina, što je prouzročilo dugotrajnu sušu i na području Općine Višnjan, pokrenut je postupak utvrđivanja možebitnih uvjeta za proglašenje prirodne nepogode od strane Istarske županije. Prirodnom nepogodom smatra se i suša, a može se proglasiti pored ostalog, i ako je prirod (rod) umanjen najmanje 30 % prethodnog trogodišnjeg prosjeka na području jedinice lokalne samouprave.
Stoga, radi utvrđivanja možebitnih uvjeta za proglašenje prirodne nepogode na području Općine Višnjan, pozivaju se svi poljoprivredni proizvođači (fizičke i pravne osobe), kojima je poljoprivreda primarna djelatnost da u roku od 8 (osam) dana od dana objave ove obavijesti na službenim stranicama www.visnjan.hr, na propisanom obrascu izvrše prijavu smanjenog priroda uslijed suše.

 

Obrazac za prijavu štete

29. kolovoza 2022.

NATJEČAJ ZA DIREKTORA TRGOVAČKOG DRUŠTVA MONTENES D.O.O.

Na temelju članka 11. Izjave o osnivanju društva MONTENES d.o.o. za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture od dana 26. svibnja 2017. godine, te Odluke Skupštine Društva o raspisivanju natječaja za imenovanje uprave-direktora/direktorice MONTENES d.o.o., Skupština Društva raspisuje sljedeći

 NATJEČAJ

za imenovanje direktora/direktorice trgovačkog društva MONTENES d.o.o.,

1 izvršitelj/ica, na razdoblje (mandat) od 4 godine

Kandidat/kinja za Direktora/icu – član/icu Uprave, osim uvjeta propisanih Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11., 111/12., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22.) mora ispunjavati i slijedeće uvjete:

1. državljanstvo Republike Hrvatske,

2. razina obrazovanja: SSS, VŠS, VSS,

3. znanje jednog stranog jezika,

4. nepostojanje okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima:

–        da kandidat/kinja nije kažnjen/a za kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, prijevare u gospodarskom poslovanju, prouzročenja stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđen/a, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne ili

–        da kandidat/kinja nije kažnjen/a za kazneno djelo neke druge države koje po svojim bitnim obilježjima odgovara kaznenim djelima iz prethodne stavke,

–        da kandidatu/kinji nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana,

–        da kandidatu/kinji nije u drugoj državi zabranjeno obavljanje zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme trajanja zabrane,

5. nepostojanje pravomoćnog rješenja nadležnog suda o provođenju istrage, nepostojanje

potvrđene optužnice, presude o izdavanju kaznenog naloga te nepostojanje nepravomoćne

presude,

6. poznavanje rada na računalu (MS office aplikacije, snalaženje u korištenju različitih

programa i aplikativnih rješenja, korištenje Interneta),

7. vozačka dozvola „B“ kategorije,

8. 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci.

 Osim navedenih  uvjeta  Skupština društva zadržava pravo prije samog izbora/imenovanja direktora/ice provjeriti kod Ministarstva pravosuđa i uprave, Odjela za kaznene evidencije da protiv kandidata nije donesena pravomoćna sudska presuda ili rješenje o prekršaju  te da nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za Natječaj, u kojoj se navode osobni podaci podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona i e-mail) kandidat/inja je dužan/na priložiti slijedeće dokaze:

1. životopis na hrvatskom jeziku s detaljnim opisom dosadašnjeg rada (CV) u kojem će se u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje općih uvjeta iz Natječaja,

2. dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice) ili elektronički zapis iz Knjige državljana,

3. dokaz o znanju stranog jezika – presliku svjedodžbe, indeksa ili certifikata škole za strane jezike ili vlastoručno potpisanu izjavu o znanju jednog stranog jezika,

4. dokaz o odgovarajućoj razini obrazovanja u skladu s točkom 2. uvjeta ovog Natječaja,

5. vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima,

6. dokaz o ostvarenom radnom stažu u struci (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema),

7. uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata/kinje nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta nepravomoćna presuda, koje ne smije biti starije od 15 dana od dana podnošenja prijave (Uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak pred općinskim i županijskim sudom za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti),

8. dokaz i/ili izjava o poznavanju rada na računalu (MS office aplikacije, Internet, razumijevanje aplikativnih sučelja),

9. presliku vozačke dozvole,

Kandidat/kinja koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju temeljem posebnog propisa, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i o tome priložiti dokaz propisan posebnim zakonom. Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17. 98/19., 84/21.) uz prijavu na Natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prednost se ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obujmu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Direktora/direktoricu imenuje Skupština Društva na mandatno razdoblje od četiri (4) godine od dana imenovanja. Isprave i dokazi dostavljaju se u preslici, a prije izbora kandidat/kinja je obvezan/na dostaviti izvornike istih. Prilikom sklapanja ugovora o radu ugovoriti će se probni rad u trajanju od 6 mjeseci s obvezom dostave Plana i programa rada u mandatnom razdoblju unutar prvih 45 dana od dana zaposlenja. Nezadovoljavanje radnika na probnom radu predstavlja posebno opravdan razlog za otkaz ugovora o radu (članak 53. Zakona o radu, „Narodne novine“ broj 93/14., 127/17., 98/19.). Ukoliko radnik ne dostavi Plana i programa rada unutar prvih 45 dana smatrati će se da nije udovoljio u probnom roku.

Prijave na Natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, s naznakom “NE OTVARAJ – Natječaj za direktora/ice MONTENES d.o.o.“ na adresu: MONTENES d.o.o., Trg slobode 1, 52463 Višnjan-Visignano, osobno ili preporučenom poštom, a krajnji rok za dostavu prijave sa svim traženim dokumentima je  9. rujna 2022. do 12:00 sati bez obzira na način dostave.

Urednom prijavom smatra se prijava koja je pravodobna i koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom/kinjom prijavljenim/om na Natječaj.

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08.) na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Sa kandidatima/kinjama koji zadovoljavaju uvjete Natječaja obavit će se razgovor i po potrebi provjera dodatnih znanja i vještina. Za kandidata/kinju koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni Natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom/kinjom. O rezultatima Natječaja kandidati/kinje biti će pisano obaviješteni u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijave. Skupština Društva zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom Natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

Opis poslova direktora/ice – član/ice Uprave:

Uprava društva sastoji se od jednog člana/ice uprave – direktora/ice društva.

Direktor/ica sprovodi poslovnu politiku društva.

Direktor/ica vodi poslove društva na vlastitu odgovornost, s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, čuvajući poslovnu tajnu društva.

Pri vođenju poslovanja društva direktor/ica, odnosno uprava ima sljedeće nadležnosti:

– zastupa i predstavlja društvo te upravlja poslovima društva u skladu s osnivačkim aktima društva i važećim Zakonom o trgovačkim društvima,

– organizira, usmjerava i usklađuje rad društva,

– zaključuje ugovore i obavlja ostale pravne poslove,

– brine o zakonitosti rada u društvu i provođenju utvrđene politike osnivača društva,

– ostvaruje suradnju s tijelima jedinice lokalne samouprave, ustanovama i organizacijama te

društvima sličnog djelokruga rada,

– na sjednicama Skupštine iznosi prijedloge akta važne za poslovanje društva i provođenje

odluka,

– osigurava provođenje propisa i zakona u svom djelokrugu,

– brine o poboljšanju uvjeta rada u društvu,

– obavlja druge poslove koji su mu/joj povjereni od osnivača društva.

U Višnjanu-Visignano, 8. kolovoza 2022.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

                                                                                                               Angelo Mattich,v.r.

10. kolovoza 2022.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO REFERENT KOMUNALNI I PROMETNI REDAR

Pročelnica po ovlaštenju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Višnjan, na temelju članka 17., 19. i 28. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19- u nastavku teksta ZSNLS) raspisuje

 JAVNI NATJEČAJ

 

za prijam u službu u Općinu Višnjan, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto: referent komunalni i prometni redar (1 izvršitelj – m/ž), na određeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

–       SSS ekonomske, upravne ili tehničke struke

–       najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci

–       poznavanje rada na računalu

–       položen državni stručni ispit

 

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. ZSNLS-a (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima).

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca, vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti te radno iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti izabrana, pod uvjetom da ispit položi u zakonskom roku.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela te adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koji se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

1.  životopis

2. dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)

3. rješenje o priznavanju inozemne školske kvalifikacije – ako je potrebno*

4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)

5. dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe)

6. dokaz o znanju rada na računalu (preslika uvjerenja, certifikata, potvrda, svjedodžba ili potpisana izjava kandidata)

7. dokaz o dosadašnjem radnom stažu (ne starije od 90 dana od posljednjeg dana roka za podnošenje prijava) – elektronički zapis (u slučaju da je zahtjev podnesen u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ili Potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje a koji el.zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu, općini rada – prebivališta i trajanju staža osiguranja

8. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 90 dana od posljednjeg dana roka za podnošenje prijava)

*Ako je kvalifikacija odnosno stručna sprema i struka stečena u inozemstvu, potrebno je uz svjedodžbu priložiti Rješenje o priznavanju inozemne školske kvalifikacije izdane od ovlaštene institucije u RH.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

Kandidat prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obujmu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje). Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da na kraju provedenog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i dokazao ga.

Kandidat koji se pozvao na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Urednom prijavom smatra se potpuna prijava, odnosno prijava koja sadržava sve navedene podatke i priloge iz natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Podnositelj nepotpune prijave na natječaj neće biti pozivan na dopunu iste.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru.

Natječajni postupak obuhvaća obaveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet (5) dana prije testiranja na web-stranici www.visnjan.hr. i na oglasnoj ploči Općine Višnjan, Trg slobode 1, Višnjan.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem testiranja i intervjua.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, odnosno odustane od testiranja smatra se da je povukao prijavu na natječaj i ne smatra se kandidatom u postupku.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta,  podnose se preporučeno na adresu: Općina Višnjan, Povjerenstvo za provedbu natječaja, za radno mjesto: referent komunalni i prometni redar, Trg slobode 1, 52463 Višnjan, u roku od 15 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Općine Višnjan (www.visnjan.hr), a najkasnije do 25. kolovoza 2022., do 12 sati bez obzira na način dostave. Prijave se mogu dostaviti i neposredno, u pisarnicu Općine Višnjan  na adresi Trg slobode 1, 52463 Višnjan.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku

 PROČELNICA PO OVLAŠTENJU

Silvana Tome,mag.admin.publi.

 

10. kolovoza 2022.

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE DIREKTORA USLUGA VIŠNJAN D.O.O.

Na temelju članka 12. Izjave o osnivanju društva USLUGA VIŠNJAN d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju od dana 10. siječnja 2013. godine, te Odluke Skupštine Društva o raspisivanju natječaja za imenovanje uprave-direktora/ice trgovačkog društva USLUGA VIŠNJAN d.o.o., Skupština Društva raspisuje sljedeći

 NATJEČAJ

za imenovanje direktora/ice trgovačkog društva USLUGA VIŠNJAN d.o.o.,

1 izvršitelj/ica, na razdoblje (mandat) od 4 godine,

na nepuno radno vrijeme (2 sata tjedno)

Kandidat/kinja za direktora/icu – član/icu Uprave, osim uvjeta propisanih Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11., 111/12., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22.) mora ispunjavati i slijedeće uvjete:

1. državljanstvo Republike Hrvatske,

2. razina obrazovanja: SSS, VŠS, VSS,

3. znanje jednog stranog jezika,

4. nepostojanje okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima:

–        da kandidat/kinja nije kažnjen/a za kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, prijevare u gospodarskom poslovanju, prouzročenja stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđen/a, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne ili

–        da kandidat/kinja nije kažnjen/a za kazneno djelo neke druge države koje po svojim bitnim obilježjima odgovara kaznenim djelima iz prethodne stavke,

–        da kandidatu/kinji nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana,

–        da kandidatu/kinji nije u drugoj državi zabranjeno obavljanje zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme trajanja zabrane,

5. nepostojanje pravomoćnog rješenja nadležnog suda o provođenju istrage, nepostojanje

potvrđene optužnice, presude o izdavanju kaznenog naloga te nepostojanje nepravomoćne

presude,

6. poznavanje rada na računalu (MS office aplikacije, snalaženje u korištenju različitih

programa i aplikativnih rješenja, korištenje Interneta),

7. vozačka dozvola „B“ kategorije,

8. dvije godine radnog iskustva u struci.

 Osim navedenih  uvjeta  Skupština društva zadržava pravo prije samog izbora/imenovanja direktora/ice provjeriti kod Ministarstva pravosuđa i uprave, Odjela za kaznene evidencije da protiv kandidata nije donesena pravomoćna sudska presuda ili rješenje o prekršaju  te da nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za Natječaj, u kojoj se navode osobni podaci podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona i e-mail) kandidat/inja je dužan/na priložiti slijedeće dokaze:

 1. životopis na hrvatskom jeziku s detaljnim opisom dosadašnjeg rada (CV) u kojem će se u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje općih uvjeta iz Natječaja,
 2. dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice) ili elektronički zapis iz Knjige državljana,
 3. dokaz o znanju stranog jezika – presliku svjedodžbe, indeksa ili certifikata škole za strane jezike ili vlastoručno potpisanu izjavu o znanju jednog stranog jezika,
  1. dokaz o odgovarajućoj razini obrazovanja u skladu s točkom 2. uvjeta ovog Natječaja,
  2. vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima,
  3. dokaz o ostvarenom radnom stažu u struci (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema),
  4. uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata/kinje nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta nepravomoćna presuda, koje ne smije biti starije od 15 dana od dana podnošenja prijave (Uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak pred općinskim i županijskim sudom za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti),
  5. dokaz i/ili izjava o poznavanju rada na računalu (MS office aplikacije, Internet, razumijevanje aplikativnih sučelja),
  6. presliku vozačke dozvole,

Kandidat/kinja koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju temeljem posebnog propisa, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i o tome priložiti dokaz propisan posebnim zakonom. Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17. 98/19., 84/21.) uz prijavu na Natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prednost se ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obujmu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Direktora/direktoricu imenuje Skupština Društva na mandatno razdoblje od četiri (4) godine od dana imenovanja. Isprave i dokazi dostavljaju se u preslici, a prije izbora kandidat/kinja je obvezan/na dostaviti izvornike istih. Prilikom sklapanja ugovora o radu ugovoriti će se probni rad u trajanju od 6 mjeseci s obvezom dostave Plana i programa rada u mandatnom razdoblju unutar prvih 45 dana od dana zaposlenja. Nezadovoljavanje radnika na probnom radu predstavlja posebno opravdan razlog za otkaz ugovora o radu (članak 53. Zakona o radu, „Narodne novine“ broj 93/14., 127/17., 98/19.). Ukoliko radnik ne dostavi Plana i programa rada unutar prvih 45 dana smatrati će se da nije udovoljio u probnom roku.

Prijave na Natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, s naznakom “NE OTVARAJ – Natječaj za direktora/ice trgovačkog društva USLUGA VIŠNJAN d.o.o.„ na adresu: USLUGA VIŠNJAN d.o.o., Trg slobode 1, 52463 Višnjan-Visignano, osobno ili preporučenom poštom, a krajnji rok za dostavu prijave sa svim traženim dokumentima je  9. rujna  2022. do 12:00 sati bez obzira na način dostave.

Urednom prijavom smatra se prijava koja je pravodobna i koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom/kinjom prijavljenim/om na Natječaj.

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08.) na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Sa kandidatima/kinjama koji zadovoljavaju uvjete Natječaja obavit će se razgovor i po potrebi provjera dodatnih znanja i vještina. Za kandidata/kinju koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni Natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom/kinjom. O rezultatima Natječaja kandidati/kinje biti će pisano obaviješteni u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijave. Skupština Društva zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom Natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

Opis poslova direktora/ice – član/ice Uprave:

Uprava društva sastoji se od jednog člana/ice uprave – direktora/ice društva.

Direktor/ica sprovodi poslovnu politiku društva.

Direktor/ica vodi poslove društva na vlastitu odgovornost, s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, čuvajući poslovnu tajnu društva.

Pri vođenju poslovanja društva direktor/ica, odnosno uprava ima sljedeće nadležnosti:

– zastupa i predstavlja društvo te upravlja poslovima društva u skladu s osnivačkim aktima

društva i važećim Zakonom o trgovačkim društvima,

– organizira, usmjerava i usklađuje rad društva,

– zaključuje ugovore i obavlja ostale pravne poslove,

– brine o zakonitosti rada u društvu i provođenju utvrđene politike osnivača društva,

– ostvaruje suradnju s tijelima jedinice lokalne samouprave, ustanovama i organizacijama te

društvima sličnog djelokruga rada,

– na sjednicama Skupštine iznosi prijedloge akta važne za poslovanje društva i provođenje

odluka,

– osigurava provođenje propisa i zakona u svom djelokrugu,

– brine o poboljšanju uvjeta rada u društvu,

– obavlja druge poslove koji su mu/joj povjereni od osnivača društva.

U Višnjanu-Visignano, 8. kolovoza 2022.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

                                                                                                                Angelo Mattich,v.r.

 

10. kolovoza 2022.

Vrtić Vira Turistička zajednica Montens Političke stranke Usluga Višnjan

Vremenska prognoza