Natječaj za prodaju nekretnina i okućnica u vlasništvu Općine Višnjan

Na temelju članka 35. stavka 2. i 391. članak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Odluke Općinskog vijeća Općine Višnjan o prodaji nekretnina i okućnica u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 4/2018), Odluke o prodaji okućnica (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 5/2012), Odluke o cijepanju i isključenju dijela nekretnine oznake k.č.br. 2429/1 k.o. Bačva iz javnog dobra (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 5/2018), Odluke o cijepanju i isključenju nekretnina oznake k.č.br. 1217/8 i 1217/12, obje k.o. Višnjan iz javnog dobra(Službeni glasnik Općine Višnjan broj 5/2018), Odluke o cijepanju i isključenju dijela nekretnine oznake k.č.br. 1542/1 k.o. Višnjan iz javnog dobra (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 5/2018), Odluke o cijepanju i isključenju dijela nekretnine oznake k.č.br. 3188 k.o. Sveti Ivan iz javnog dobra (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 5/2018), Odluke o cijepanju i isključenju dijela nekretnine oznake k.č.br. 3188 k.o. Sveti Ivan iz javnog dobra (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 5/2018), Odluke o cijepanju i isključenju dijela nekretnine oznake k.č.br. 2441/1 k.o. Bačva iz javnog dobra (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 5/2018), Odluke o cijepanju i isključenju dijela nekretnine oznake k.č.br. zgr.4/4 k.o. Višnjan iz javnog dobra(Službeni glasnik Općine Višnjan broj 5/2018), Odluke o cijepanju i isključenju dijela nekretnine oznake k.č.br. zgr.4/4 k.o. Višnjan iz javnog dobra (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 5/2018)  i članka 56. Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/2013, 3/2017), Općinski načelnik Općine Višnjan,  raspisuje dana 3. siječnja 2019. godine Natječaj za prodaju nekretnina i okućnica u vlasništvu Općine Višnjan priložen u nastavku.

Rok za dostavu ponuda je 18. siječanj 2o19. godine.

Tekst-javni-natjecaj-za-prodaju-nekretnina-i-okucnica

Ponuda-za-kupnju-obrazac

Izjava-o-prihvacanju-uvjeta-iz-natjecaja

Grafički prilozi:

Tablica br. 1.

Tablica-1-tocka-1

Tablica-1-tocka-2

Tablica-1-tocka-3

Tablica-1-tocka-4

Tablica-1-tocka-5

Tablica br. 2.

Tablica-2-tocka-1

Tablica-2-tocka-2

Tablica-2-tocka-3

Tablica-2-tocka-4

Tablica-2-tocka-5

Tablica-2-tocka-6

Tablica-2-tocka-7

Tablica-2-tocka-8

Tablica-2-tocka-9

 

 

 

 

3. siječnja 2019.

Natječaj za radno mjesto administrativni/a tajnik/ca- MONTENES d.o.o.

Temeljem odredbi Zakona o radu (Narodne Novine broj: 93/14. i 127/17) i Odluke direktorice trgovačkog društva MONTENES d.o.o., Trg slobode 1, 52463 Višnjan, OIB: 89770126904, raspisuje se dana 27. studenog 2018. godine

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

ADMINISTRATIVNI TAJNIK/CA – 1 izvršitelj/ica na određeno u trajanju od godine dana, uz obvezni probni rad od tri mjeseca. Mogućnost naknadnog zaposlenja na neodređeno vrijeme.

Na ovaj Javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

OPĆI UVJETI:

-punoljetnost,

-hrvatsko državljanstvo,

-zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

POSEBNI UVJETI:

 

-srednja stručna sprema upravne ili ekonomske struke

-najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

-znanje rada na osobnom računalu,

-izražene komunikacijske sposobnosti,

-izražene organizacijske sposobnost,

-poznavanje talijanskog jezika u govoru i pismu,

-položen ispit za djelatnike u pismohranama.

 

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale propisane uvjete, a nema položen ispit za djelatnike u pismohranama, može biti primljena pod uvjetom da ispit položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa.

Uz pisanu prijavu, podnositelji prijave dužni su priložiti sljedeće priloge koji mogu biti i u neovjerenim preslikama te će odabrani kandidat predočiti izvornik:

-životopis,

-dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica) ili Elektronički zapis iz Knjige državljana,

-dokaz o traženoj stručnoj spremi (svjedodžba),

-uvjerenje o nekažnjavanju izdano od nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg  dana roka za podnošenje prijava na Natječaj),

-dokaz o položenom ispitu za djelatnike u pismohranama

– dokaz o poznavanju talijanskog jezika u govoru i pismu(uvjerenje, certifikat, izjava pod materijalnom i kaznenom odgovorenošću)

-dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje pet godina, iz kojeg je vidljivo da je podnositelj prijave obavljao poslove u traženoj stručnoj spremi i struci i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje radno iskustvo je evidentirano u Elektroničkom zapisu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ugovor o radu, rješenje ili potvrda poslodavca).

Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje prava u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017) dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te:

a) rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do k) i članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do k))

b) dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. Zakona)

c) presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

d) dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi

e) potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. Zakona ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka 102. stavka 2. Zakona)

f) presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) Zakona)

g) potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka f), i) i k) i članka 102. stavka 1. točaka f), i) i k) Zakona)

h) rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))

i) rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d)).

Navedeni stavci:a) b) c) d) e) f) g) h) i) odnose se na odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima

iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

 

Navedeni popis dokaza može se preuzeti sa: :

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Natječajni postupak obuhvaća prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, provjere  praktičnog rada i intervjua.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja.

Ako podnositelj prijave ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrati će se da je povukao prijavu na Natječaj.
Prijave se podnose od u roku od 15 dana od dana objave Natječaja (od 27. studenog do 12. prosinca 2018. godine do 14,00 sati.)
Prijave na Natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici sa naznakom: ” Ne otvaraj, natječaj za radno mjesto administrativnog/e tajnika/ce”, na adresu:
MONTENES d.o.o., Trg slobode 1, 52463 Višnjan
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je moguće poništiti bez obrazlaganja razloga poništenja sve do donošenja odluke o odabiru kandidata.

 

 

 

                                                                                                                   MONETENS d.o.o.

                                                                                                                   Direktorica Ivana Kmet

27. studenoga 2018.

Natječaj za popunu radnih mjesta odgojitelja/odgojiteljice u Dječjem vrtiću Višnjan

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13),  članka 35. Statuta Dječjeg vrtića Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan 02/2018)  i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Višnjan KLASA:601-03/18-01/03 URBROJ:2167/03-54-31-18-23 od 21. studenoga 2018. godine objavljuje

NATJEČAJ

 

za popunu radnih mjesta odgojitelja/odgojiteljice u Dječjem vrtiću Višnjan:

 

– 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (zamjena za privremeno odsutnog radnika)

– 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do 31. kolovoza 2019. godine

 

UVJETI:

 1. završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij predškolskog odgoja, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima ili završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički studij predškolskog odgoja
 2. položen stručni ispit
 3. zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
 4. da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis,
 2. domovnicu,
 3. dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diplomu),
 4. dokaz o položenom stručnom ispitu,
 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju),
 6. vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” 10/97, 107/07 i 94/13),
 7. elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

 

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje prava u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017) dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te:

a) rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do k) i članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do k))

b) dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. Zakona)

c) presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

d) dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi

e) potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. Zakona ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka 102. stavka 2. Zakona)

f) presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) Zakona)

g) potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka f), i) i k) i članka 102. stavka 1. točaka f), i) i k) Zakona)

h) rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))

i) rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d)).

Navedeni stavci:a) b) c) d) e) f) g) h) i) odnose se na odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima

iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Navedeni popis dokaza može se preuzeti sa: : https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova i sanitarnu iskaznicu.

Na natječaj se mogu prijaviti  kandidati oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova  (“Narodne novine”, broj 82/08).

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića na adresu: Dječji vrtić Višnjan, Jože Šurana 2/a, 52463 Višnjan s naznakom: “Natječaj za odgojitelja“

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana izbora.

 

KLASA:601-03/18-01/02

URBROJ:2167/03-54-31-18-11

Višnjan – Visignano, 23. studenoga 2018. godine

Predsjednik Upravnog vijeća

            Peter Poletti v.r.

23. studenoga 2018.

Javna prezentacija nacrta strategije razvoja turizma u Općini Višnjan za razdoblje od 2019. do 2025. godine

Pozivamo sve zainteresirane na javnu prezentaciju nacrta Strategije razvoja turizma u Općini Višnjan za razdoblje od 2019. do 2025. godine koja će se održati dana 12. studenog 2018. godine (ponedjeljak) u vijećnici Palače Sincich, Trg Pino Budicin 1, Višnjan s početkom u 18,00 sati.

7. studenoga 2018.

Javni poziv povodom božićnog darivanja

Pozivaju se roditelji djece s prebivalištem na području Općine Višnjan, a koja su rođena u razdoblju od 1. travnja 2012. do 31. prosinca 2015. godine,  NISU polaznici Dječjeg vrtića Višnjan, da dojave podatke o djetetu radi uključivanja  u program  božićnog darivanja.

Molimo roditelje da sljedeće podatke:

1. Ime i prezime roditelja

2. Ime i prezime djeteta

3. Nadnevak i godina rođenja djeteta

4. Adresa prebivališta i kontakt

dojave pozivom na broj 091 449 0005  ili slanjem podataka na adresu e-pošte: a.bratovic@visnjan.hr do 07. prosinca 2018. godine.

Prijave koje nisu pravovremeno dostavljene neće se razmatrati.

OPĆINA VIŠNJAN

7. studenoga 2018.

JAVNI POZIV za dostavu prijedloga za izradu Proračuna Općine Višnjan za 2019. godinu

JAVNI POZIV

za dostavu prijedloga za pripremu

Proračuna Općine Višnjan za 2019. godinu

U pripremi je nacrt Proračuna Općine Višnjan za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu sukladno odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12, 15/15) i uputama Ministarstva financija Republike Hrvatske.

U cilju izrade što kvalitetnijeg prijedloga Proračuna, pozivamo sve zainteresirane da se uključe u proces kreiranja i planiranja Proračuna. Svi prijedlozi će biti obrađeni, a njihovo utvrštenje u proračun će se predložiti prema mogućnostima proračuna.

Rok za dostavu prijedloga sukladno priloženom obrascu je 15. studeni 2018. godine.

Prijedlozi se dostavljaju putem e-pošte na adresu: opcina-visnjan@visnjan.hr

Općinski načelnik

Angelo Mattich

Obrazac-2019-godina

 

30. listopada 2018.

USLUGA VIŠNJAN d.o.o. – Natječaj za popunu radnih mjesta

Temeljem odredbi Zakona o radu (Narodne Novine broj: 93/14, 127/17) i Odluke direktorice trgovačkog društva  USLUGA VIŠNJAN d.o.o., Trg slobode 1, 52463 Višnjan, raspisuje  se dana 17. listopada 2018. godine:

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 

1. RUKOVODITELJ – jedan/na ( 1 ) izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci

 

2. STRUČNI SAVJETNIK ZA POSLOVE RAZVOJA  -jedan/na ( 1 ) izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci

 

3. DJELATNIK NA ODRŽAVANJU- jedan/na ( 1 ) izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci

 

 

POSEBNI UVJETI za radno mjesto pod brojem 1.:
– završeni diplomski, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij građevinskog ili strojarskog smjera s najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

ili

– završeni preddiplomskim sveučilišnim ili stručnim studijem građevinskog ili strojarskog smjera s najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– znanje jednog stranog jezika

– poznavanje rada na računalu

– položen vozački ispit B kategorija

 

POSEBNI UVJETI za radno mjesto pod brojem 2.:
– završeni diplomski, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij građevinskog, strojarskog ili geodetskog smjera s najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

ili

-završeni preddiplomski sveučilišni ili stručni studij građevinskog, strojarskog ili geodetskog smjera s najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– znanje jednog stranog jezika

– poznavanje rada na računalu

– položen vozački ispit B kategorija

 

POSEBNI UVJETI za radno mjesto pod brojem 3.:

– niža stručna sprema

ili

-srednja stručna sprema

– položen vozački ispit B kategorija

 

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:
• životopis
• presliku diplome o završenom odgovarajućem studiju, dokaz o stručnoj spremi

• dokaz o poznavanju stranog jezika za radna mjesta pod 1. i 2. (potvrda, uvjerenje, certifikat ili potpisana izjava o poznavanju stranog jezika)

• dokaz o poznavanju rada na računalu za radna mjesta pod 1.i.2.(potvrda, uvjerenje, certifikat ili potpisana izjava o poznavanju stranog jezika)
• dokaz o radnom stažu na odgovarajućim poslovima- elektronički zapis ( potvrda) o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

• dokaz o položenom vozačkom ispitu za B kategoriju (preslika vozačke dozvole)

• uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka ( ne starije od 6 mjeseci )
• dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika osobne iskaznice ili domovnice)

 

Dokumenti se prilazu u običnoj preslici te će se od kandidata tražiti uvid u izvornike prilikom održavanja intervjua.

Prijave se podnose od u roku od 15 dana od dana objave Natječaja.

Prijave na  Natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici sa naznakom:  ” Ne otvaraj, natječaj za radna mjesta”, na adresu:
USLUGA VIŠNJAN d.o.o., Trg slobode 1, 52463 Višnjan

ili osobnom dostavom na istu adresu.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od dana  isteka roka za prijavu.

 

                                                                                                          USLUGA VIŠNJAN  d.o.o.

                                                                                                           Direktorica Ivana Kmet, v.r.

17. listopada 2018.

Natječaj za popunu radnih mjesta u Dječjem vrtiću Višnjan

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13),  članka 35. Statuta Dječjeg vrtića Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan 02/2018) te odluke Upravnog vijeća KLASA:601-03/18-01/03, URBROJ:2167/03-54-31-18-22 Dječji vrtić Višnjan raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za popunu radnih  mjesta u Dječjem vrtiću Višnjan:

2. stručnog suradnika-pedagoga (1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) do 31. kolovoza 2019. godine

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97):

– utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta sukladno članku 24.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;

– da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 

Uvjeti za radno mjesto stručnog suradnika-pedagoga:

– profesor pedagogije ili diplomirani pedagog, odnosno magistar/a pedagogije završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij pedagogije

– položen stručni ispit za rad u predškolskim ustanovama

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

– životopis,

– domovnicu,

– dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diplomu/svjedodžbu),

– dokaz o položenom stručnom ispitu

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja  prijave ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju),

– vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” 10/97, 107/07 i 94/13),

– elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

 

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje prava u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017) dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te:

a) rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do k) i članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do k))

b) dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. Zakona)

c) presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

d) dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi

e) potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. Zakona ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka 102. stavka 2. Zakona)

f) presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) Zakona)

g) potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka f), i) i k) i članka 102. stavka 1. točaka f), i) i k) Zakona)

h) rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))

i) rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d)).

Navedeni stavci:a) b) c) d) e) f) g) h) i) odnose se na odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima

iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Navedeni popis dokaza može se preuzeti sa: : https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Svi traženi dokumenti prilažu se u preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova i sanitarnu iskaznicu.

Na natječaj se mogu prijaviti  kandidati oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova  (“Narodne novine”, broj 82/08).

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića na adresu: Dječji vrtić Višnjan, Jože Šurana 2/a, 52463 Višnjan s naznakom: “Natječaj – pedagog“

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana izbora.

 

KLASA:601-03/18-01/02

URBROJ:2167/03-54-31-18-10

Višnjan – Visignano, 28. rujna 2018. godine

Predsjednik Upravnog vijeća

            Peter Poletti v.r.

28. rujna 2018.

Dječji vrtić Višnjan- Odluka o poništenju dijela natječaja za izbor radnika

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Višnjan na III. sjednici održanoj 27. rujna 2018. godine donijelo je

 

O D L U K U

o

poništenju dijela natječaja za izbor radnika

 

I. Poništava se natječaj za radna mjesta KLASA:601-03/18-01/02 URBROJ:2167/03-54-31-18-09 od 3. rujna 2018. godine   za popunu radnih mjesta      zdravstvenog voditelja/ zdravstvene voditeljice  u Dječjem vrtiću Višnjan, odgojitelja djece rane i predškolske dobi istručni suradnik-pedagog ili edukacijski rehabilitator

u dijelu koji glasi:

2. stručnog suradnika-pedagoga ili edukacijskog rehabilitatora (1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme (12 sati tjedno) do 31. kolovoza 2019. godine

II. Navedeni natječaj u ostalom dijelu se ne poništava.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Na sjednici Upravnog vijeća 27. rujna 2018. godine donijeta je odluka o profesionalnom profilu stručnog suradnika koji najbolje odgovara razvojnim potrebama Vrtića- pedagogu. U skladu sa stvarnim potrebama odgojno obrazovnog rada Upravno je vijeće također donijelo odluku da se poveća broj sati rada stručnog suradnika pedagoga. Iz razloga što donijete odluke nisu usklađene sa objavljenim natječajem za radna mjesta od 3. rujna 2018. godine donosi se odluka kao u izreci te se objavljuje novi natječaj za radno mjesto stručnog suradnika pedagoga na određeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno.

 

KLASA:601-03/18-01/03

URBROJ:2167/03-54-31-18-21

Višnjan – Visignano, 27. rujna 2018. godine

 Predsjednik Upravnog vijeća

            Peter Poletti, v.r.

28. rujna 2018.

Vrtić Vira Turistička zajednica Montens Političke stranke Usluga Višnjan

Vremenska prognoza