NATJEČAJ ZA IMENOVANJE DIREKTORA VIRA D.O.O.

Na temelju članka 14. Izjave o osnivanju društva VIRA d.o.o. – VIŠNJANSKA RAZVOJNA AGENCIJA za izgradnju i upravljanje poslovnim zonama i privlačenje investicija od dana 29. svibnja 2017. godine, te Odluke Skupštine Društva o raspisivanju natječaja za imenovanje uprave-direktora/ice trgovačkog društva VIRA d.o.o., Skupština Društva raspisuje sljedeći

 NATJEČAJ

za imenovanje direktora/ice trgovačkog društva VIRA d.o.o., 1 izvršitelj/ica,

na razdoblje (mandat) od 4 godine, na nepuno radno vrijeme (2 sata tjedno)

Kandidat/kinja za direktora/icu – član/icu Uprave, osim uvjeta propisanih Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11., 111/12., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22.) mora ispunjavati i slijedeće uvjete:

1. državljanstvo Republike Hrvatske,

2. razina obrazovanja: SSS, VŠS, VSS,

3. znanje jednog stranog jezika,

4. nepostojanje okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima:

–        da kandidat/kinja nije kažnjen/a za kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, prijevare u gospodarskom poslovanju, prouzročenja stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđen/a, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne ili

–        da kandidat/kinja nije kažnjen/a za kazneno djelo neke druge države koje po svojim bitnim obilježjima odgovara kaznenim djelima iz prethodne stavke,

–        da kandidatu/kinji nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana,

–        da kandidatu/kinji nije u drugoj državi zabranjeno obavljanje zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme trajanja zabrane,

5. nepostojanje pravomoćnog rješenja nadležnog suda o provođenju istrage, nepostojanje

potvrđene optužnice, presude o izdavanju kaznenog naloga te nepostojanje nepravomoćne

presude,

6. poznavanje rada na računalu (MS office aplikacije, snalaženje u korištenju različitih

programa i aplikativnih rješenja, korištenje Interneta),

7. vozačka dozvola „B“ kategorije,

8. dvije godine radnog iskustva u struci.

 Osim navedenih  uvjeta  Skupština društva zadržava pravo prije samog izbora/imenovanja direktora/ice provjeriti kod Ministarstva pravosuđa i uprave, Odjela za kaznene evidencije da protiv kandidata nije donesena pravomoćna sudska presuda ili rješenje o prekršaju  te da nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za Natječaj, u kojoj se navode osobni podaci podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona i e-mail) kandidat/inja je dužan/na priložiti slijedeće dokaze:

 1. životopis na hrvatskom jeziku s detaljnim opisom dosadašnjeg rada (CV) u kojem će se u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje općih uvjeta iz Natječaja,
 2. dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice) ili elektronički zapis iz Knjige državljana,
 3. dokaz o znanju stranog jezika – presliku svjedodžbe, indeksa ili certifikata škole za strane jezike ili vlastoručno potpisanu izjavu o znanju jednog stranog jezika,
  1. dokaz o odgovarajućoj razini obrazovanja u skladu s točkom 2. uvjeta ovog Natječaja,
  2. vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima,
  3. dokaz o ostvarenom radnom stažu u struci (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema),
  4. uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata/kinje nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta nepravomoćna presuda, koje ne smije biti starije od 15 dana od dana podnošenja prijave (Uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak pred općinskim i županijskim sudom za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti),
  5. dokaz i/ili izjava o poznavanju rada na računalu (MS office aplikacije, Internet, razumijevanje aplikativnih sučelja),
  6. presliku vozačke dozvole,

Kandidat/kinja koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju temeljem posebnog propisa, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i o tome priložiti dokaz propisan posebnim zakonom. Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17. 98/19., 84/21.) uz prijavu na Natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prednost se ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obujmu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Direktora/direktoricu imenuje Skupština Društva na mandatno razdoblje od četiri (4) godine od dana imenovanja. Isprave i dokazi dostavljaju se u preslici, a prije izbora kandidat/kinja je obvezan/na dostaviti izvornike istih. Prilikom sklapanja ugovora o radu ugovoriti će se probni rad u trajanju od 6 mjeseci s obvezom dostave Plana i programa rada u mandatnom razdoblju unutar prvih 45 dana od dana zaposlenja. Nezadovoljavanje radnika na probnom radu predstavlja posebno opravdan razlog za otkaz ugovora o radu (članak 53. Zakona o radu, „Narodne novine“ broj 93/14., 127/17., 98/19.). Ukoliko radnik ne dostavi Plana i programa rada unutar prvih 45 dana smatrati će se da nije udovoljio u probnom roku.

Prijave na Natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, s naznakom “NE OTVARAJ – Natječaj za direktora/icu trgovačkog društva VIRA d.o.o.“ na adresu: VIRA d.o.o., Trg slobode 1, 52463 Višnjan-Visignano, osobno ili preporučenom poštom, a krajnji rok za dostavu prijave sa svim traženim dokumentima je 9. rujna 2022. do 12:00 sati bez obzira na način dostave.

Urednom prijavom smatra se prijava koja je pravodobna i koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom/kinjom prijavljenim/om na Natječaj.

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08.) na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Sa kandidatima/kinjama koji zadovoljavaju uvjete Natječaja obavit će se razgovor i po potrebi provjera dodatnih znanja i vještina. Za kandidata/kinju koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni Natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom/kinjom. O rezultatima Natječaja kandidati/kinje biti će pisano obaviješteni u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijave. Skupština Društva zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom Natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

Opis poslova direktora/ice – član/ice Uprave:

Uprava društva sastoji se od jednog člana/ice uprave – direktora/ice društva.

Direktor/ica sprovodi poslovnu politiku društva.

Direktor/ica vodi poslove društva na vlastitu odgovornost, s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, čuvajući poslovnu tajnu društva.

Pri vođenju poslovanja društva direktor/ica, odnosno uprava ima sljedeće nadležnosti:

– zastupa i predstavlja društvo te upravlja poslovima društva u skladu s osnivačkim aktima društva i važećim Zakonom o trgovačkim društvima,

– organizira, usmjerava i usklađuje rad društva,

– zaključuje ugovore i obavlja ostale pravne poslove,

– brine o zakonitosti rada u društvu i provođenju utvrđene politike osnivača društva,

– ostvaruje suradnju s tijelima jedinice lokalne samouprave, ustanovama i organizacijama te društvima sličnog djelokruga rada,

– na sjednicama Skupštine iznosi prijedloge akta važne za poslovanje društva i provođenje odluka,

– osigurava provođenje propisa i zakona u svom djelokrugu,

– brine o poboljšanju uvjeta rada u društvu,

– obavlja druge poslove koji su mu/joj povjereni od osnivača društva.

U Višnjanu-Visignano, 8. kolovoza 2022.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Angelo Mattich,v.r.

 

10. kolovoza 2022.

OBAVIJEST

Obavještava se javnost da zbog korištenja kolektivnog godišnjeg odmora, Jedinstveni upravni odjel neće primati stranke od 11. kolovoza do 19. kolovoza 2022.

U slučaju hitnoće molimo nazvati od 7;00 do 15;00 sati:

0914490004 Tajnica Općinskog načelnika

– 0914490001 Općinski načelnik

– 0914490011  Za potrebe uprave groblja

dokument_2022-08-09_145847

9. kolovoza 2022.

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

Na temelju članka 17., 28 i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi   („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) (u nastavku ZSN), pročelnica po ovlaštenju Općine Višnjan, objavljuje 8. kolovoza 2022. godine

 OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme

 

u Općini Višnjan, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav, prostorno planiranje i gradnju na radno mjesto:

 1.  Viši stručni suradnik za komunalni sustav, prostorno planiranje i gradnju – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme od šest mjeseci, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, uz obvezni probni rad od dva mjeseca.
 1. Samostalni upravni referent za komunalni sustav, prostorno planiranje i gradnju  – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme od šest mjeseci, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Služba na određeno vrijeme za obavljanje privremenih poslova ili poslova čiji se opseg privremeno povećao može trajati najduže šest mjeseci i može se produžiti za još šest mjeseci.

Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme, osim ako ZSN-om nije drukčije određeno.

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 12. ZSN-a te sljedeće uvjete:

–     magistar struke ili stručni specijalist iz znanstvenog područja tehničkih znanosti – polje arhitektura i urbanizam ili građevinarstvo ili iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje pravo,

–     najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

–     položen državni stručni ispit,

–     poznavanje jednog stranog  jezika,

–     položen vozački ispit za B kategoriju vozila

–     poznavanje rada na računalu.

 

Kandidati moraju ispunjavati i uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a za prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. navedenog Zakona.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17).

Riječi i pojmovi rodnog značenja korišteni o ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su uz prijavu na oglas priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, potvrdu o priznanju statusa iz kojeg je vidljivo navedeno pravo prednosti i dokaz da su nezaposleni.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan se u prijavi na oglas pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na oglas dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske dostupne putem sljedeće poveznice:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03,148/13 i 98/19), uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu na oglas dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati pripadnici nacionalnih manjina se mogu pozvati na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 –       životopis,

–       dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice),

–       dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),

–      dokaz o položenom državnom stručnom ispitu/pravosudnom ispitu,

–      elektronički zapis o evidentiranom radnom stažu sa HZMO-a,

–      elektronički zapis ili običnu presliku uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),

–     dokaz o poznavanju stranog jezika  (svjedodžbe svih razreda osnovne ili svih razreda srednje škole ili iskaz ocjena sveučilišnog ili stručnog studija (visokoškolske ustanove) u kojima je kao predmet položen i strani jezik ili odgovarajuća

svjedodžba (certifikat) o završenom tečaju stranog jezika A1 stupnja),

–    dokaz o poznavanju rada na računalu (certifikat o poznavanju rada na računalu koje se priznaje u zemljama Europske unije ili uvjerenje o osposobljenosti ili svjedodžbu odgovarajućeg razreda srednje škole ili iskaz ocjena sveučilišnog   ili         stručnog studija (visokoškolske ustanove) iz koje je vidljivo da je uspješno položen predmet informatika ili druga odgovarajuća isprava (potvrda) ovlaštenog organizatora tečaja informatike iz koje je vidljivo da je uspješno završen tečaj                informatike u čijem su nastavnom sadržaju obuhvaćene osnove rada na računalu i operacijski sustav Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook – elektronička pošta i rad na internetu),

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke, i priloge navedene u oglasu.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnost bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Na službenoj web stranici Općine Višnjan www.visnjan.hr  i oglasnoj ploči Općine Višnjan objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere.

Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz natječaja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – natječaj za prijam u službu“ na adresu: OPĆINA VIŠNJAN, Trg slobode 1, 52463 Višnjan, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja na mrežnim stanicama Općine Višnjan, a najkasnije do 23. kolovoza do 12;00 sati bez obzira na način dostave.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od isteka roka za podnošenje prijava, a u slučaju poništenja natječaja, odluka o poništenju će biti dostavljena svim kandidatima prijavljenim na natječaj.

KLASA: 112-01/22-01/04

URBROJ: 2163-38-3-22-1

U Višnjanu-Visignano,  8. kolovoza 2022.

                                                                                           PROČELNICA PO OVLAŠTENJU

                                                                                              Silvana Tome,mag.admin.publi.

9. kolovoza 2022.

NATJEČAJ

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 35. Statuta Dječjeg vrtića Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan 02/2018), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Višnjan raspisuje

 NATJEČAJ

 

za prijem radnika na radna mjesta:

a) odgojitelja/ica djece rane i predškolske dobi

– 4 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme do 31.08.2023.

b) odgojitelj/ica-pripravnik/ica

-1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do 31.08.2023.

c) stručni suradnik/ica pedagog/inja

-1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) do 31.08.2023.

d) zdravstveni voditelj/ica

– 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme (4 sata tjedno) do 31.08.2023.

e) pomoćni radnik/ica u kuhinji

– 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do 31.08.2023.

f) spremač/ica

– 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) do 31.08.2023.

 

Kandidati moraju udovoljavati sljedećim uvjetima:

 1. Za odgojitelja: sukladno čl. 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), kandidati moraju imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja, te utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova odgojitelja
 2. Dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22)

Na oglašena radna mjesta mogu se prijaviti kandidati oba spola.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Uz  vlastoručno potpisanu  pisanu zamolbu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu,
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta odgovarajuće vrste i razine obrazovanja određene ovim natječajem (diploma)
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22):
 • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz stavka 1. članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22)
 • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko od prekršajnih djela iz stavka 3. članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22)
 • potvrda Centra za socijalnu skrb da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskog odgoju i obrazovanu ne starije od dana objave natječaja
 • elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • vlastoručno ispunjenu i potpisanu privolu za prikupljanje osobnih podataka

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a izabrani kandidat dužan je prije izbora predočiti izvornik ili ovjerene preslike navedenih dokumenata.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnoga mjesta izabrani kandidat dužan je dostaviti po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17,

98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13,

98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i mrežnoj  stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića na adresu: Dječji vrtić Višnjan, Jože Šurana 2/a, 52463 Višnjan s naznakom: “Natječaj za radno mjesto – ne otvaraj“

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana izbora.

Sve pristigle prijave bit će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva (Narodne novine broj 55/16) i odluka voditelja obrade.

Zamjenik Predsjednika Upravnog vijeća:

Klaudio Gašparini

 

28. srpnja 2022.

O D L U K U O LISTI REDA PRVENSTVA ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ VIŠNJAN

Na temelju članka 35. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/18 i 57/22), članka 35. Statuta Dječjeg vrtića Višnjan, članka 14. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Višnjan, u skladu s Oglasom roditeljima/skrbnicima djece rane i predškolske dobi za upis djece u Dječji vrtić Višnjan (KLASA: UP/I: 034-04/22-01/03, URBROJ: 2163-38-5-2-01 od 09.05.2022.) i donesenog Prijedloga liste reda prvenstva za upis djece u Dječji  vrtić Višnjan KLASA: UP/I: 034-04/22-01/04, URBROJ: 2163-38-5-1-01 od 08.07.2022.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Višnjan donosi

  O D L U K U

O LISTI REDA PRVENSTVA ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ VIŠNJAN

 Članak 1.

U program ranog odgoja (jaslice) u pedagošku godinu 2021./2022. upisuje se 7 djece s prebivalištem na području Općine Višnjan prema rang listi kako slijedi:

RB

Šifra zahtjeva

1.

UP22/23-16

2.

UP22/23-15

3.

UP22/23-07

4.

UP22/23-20

5.

UP22/23-08

6.

UP22/23-09

7.

UP22/23-21

 

 Članak 2.

Sukladno članku 16. stavku 1. i članku 6. stavku 2. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Višnjan (u daljnjem tekstu: Pravilnik), 9 djece koja nisu primljena u Dječji vrtić uvrštavaju se na Listu prednosti i upisuju tijekom godine ukoliko se oslobode mjesta u odgojno-obrazovnim skupinama:

 

RB

Šifra zahtjeva

1.

UP22/23-27

2.

UP22/23-19

3.

UP22/23-22

4.

UP22/23-12

5.

UP22/23-17

6.

UP22/23-14

7.

UP22/23-28

8.

UP22/23-25

9.

UP22/23-26

 

 Članak 3.

Sukladno članku 7. Pravilnika, u program ranoj odgoja (jaslica) ne upisuje se dvoje djece koja nemaju prebivalište na području Općine Višnjan:

RB

Šifra zahtjeva

1.

UP22/23-29

2.

UP22/23-30

 

  Članak 4.

U program predškolskog odgoja (vrtić) upisuje se 6 djece s prebivalištem na području Općine Višnjan prema rang listi kako slijedi:

RB

Šifra zahtjeva

1.

UP22/23-24

2.

UP22/23-18

3.

UP22/23-11

4.

UP22/23-31

5.

UP22/23-10

6.

UP22/23-23

 Članak 5.

Sukladno članku 7. Pravilnika, djeca koja nemaju prebivalište na području Općine Višnjan mogu se primiti na razdoblje od jedne pedagoške godine.

U program predškolskog odgoja upisuje se 1 dijete koje nema prebivalište na području Općine Višnjan do 31.08.2023. godine uz plaćanje pune ekonomske cijene programa ili sufinanciranje grada/općine prebivališta..

RB

Šifra zahtjeva

1.

UP22/23-13

     

Članak 6.

Ova je Odluka konačna i bit će objavljena 22.07.2022. godine na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i Općine Višnjan te na službenim mrežnim stranicama Općine Višnjan.

 Članak 7.

 Raspored djece u odgojno obrazovne skupine obavlja se prema kriterijima Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10) i nije sastavni dio ove Odluke.

                                                                                                                                                                                                                                      Zamjenik Predsjednika Upravnog vijeća DV Višnjan:

                                                                                                                                                                                                                                     Klaudio Gašparini

25. srpnja 2022.

POZIV ZA OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE

Povodom obilježavanja Dana Općine i blagdana svete Magdalene osobita nam je čast pozvati vas na svečanu sjednicu Općinskog vijeća Općine Višnjan, koja će se održati u subotu 23. srpnja 2022. s početkom u 20:00 sati na Trgu Pina Budičina u Višnjanu.

Nakon svečane sjednice pozivamo Vas na zajednički domjenak za sve sumještane i goste uz druženje s prigodnim zabavnim progamom.

Proslavom Magdalenjine nastavljamo u nedjelju, 24. srpnja s izložbom istarskog  boškarina te nakon svega družimo se s Alenom Vitasovićem i bendom “Tu i tamo”

Radujemo se Vašem dolasku.

 

Općinski načelnik                                                                                                                                                                                                                                        Predsjednik Općinskog Vijeća

Angelo Mattich                                                                                                                                                                                                                                         mr.sc. Mario Peršurić,dipl.ing. agr.

19. srpnja 2022.

NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA DAN OPĆINE I PUČKU FEŠTU „MAGDALENJINA 2022.“

NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA DAN OPĆINE I PUČKU FEŠTU „MAGDALENJINA 2022.

 

Kao datum svečanog obilježavanja Dana Općine Višnjan, Sveta Magdalena, “Magdalenjina 2022.” određuju se subota 23. srpnja i nedjelja 24. srpnja 2022. godine.

Tom  prilikom  zainteresirane osobe koje zadovoljavaju uvjete iz Natječaja mogu  zatražiti korištenje javnih površina radi pružanja usluga za koje su registrirane.

Ponude se podnose do 19. srpnja 2022. godine u 10:00 sati.

Dodatne informacije možete zatražiti putem telefona na broju 052/ 449-208 ili putem elektronske pošte na adresi: opcina-visnjan@visnjan.hr

U nastavku donosimo tekst Natječaja, skice lokacija javnih površina i ponudu sa prilozima:

natjecaj-za-zakup-javne-povrsine-magdalenjina

lokaacija-1-trg

lokacija-2-pineta

lokacija-3-sajmiste

obrazac-1

obrazac-2

obrazac-3

obrazac-4

obrazac-5

 

14. srpnja 2022.

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

Na temelju članka 391. članak Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12.,152/14.), Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Općine Višnjan“ broj 3/19.), Odluke o lokalnim porezima („Službeni glasnik Općine Višnjan“ broj 3/20., 2/21.) i članka 58. Statuta Općine Višnjan („Službeni glasnik Općine Višnjan“ broj 1/21.) Općinski načelnik raspisuje Javni natječaj za zakup javnih površina.

Rok za dostavu ponuda je 22. srpnja 2022. godine do 15 sati.

javni-natjecaj-za-zakup-javnih-povrsina

lokacija-1

lokacija-2

obrazac-1-ponuda-za-koristenje-javnih-povrsina

obrazac-2-izjava-o-prihvacanju-uvjeta-iz-natjecaja

 

14. srpnja 2022.

PRIJEDLOG LISTE REDA PRVENSTVA ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ VIŠNJAN 2022/2023

Temeljem odredbi Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Višnjan (KLASA: 601-05/19-01/02, URBROJ: 2167/03-54-31-19-01 od 17.04.2019.),  Povjerenstvo za upis djece u Dječji vrtić na sjednici održanoj dana 6. srpnja 2022. godine utvrđuje

 PRIJEDLOG LISTE REDA PRVENSTVA ZA UPIS DJECE

U DJEČJI  VRTIĆ VIŠNJAN U PEDAGOŠKOJ GODINI 2022./2023.

Članak 1.

Utvrđuje se Prijedlog Liste reda prvenstva za upis djece u Dječji vrtić Višnjan u pedagoškoj godini 2022./2023.

Članak 2.

Listu reda prvenstva čini redni broj, šifra zahtjeva dodijeljena prilikom zaprimanja dokumentacije, zbroj ostvarenih bodova te odgovarajući odgojno-obrazovni program.

Članak 3.

LISTA REDA PRVENSTVA:

a)      Program ranog odgoja (jaslice)

RB

Šifra zahtjeva

Ostvareni broj bodova Odgojno-obrazovni program

01.

UP22/23-16

9

Program ranog odgoja (jaslice)

02.

UP22/23-15

9

Program ranog odgoja (jaslice)

03.

UP22/23-07

9

Program ranog odgoja (jaslice)

04.

UP22/23-20

9

Program ranog odgoja (jaslice)

05.

UP22/23-08

9

Program ranog odgoja (jaslice)

06.

UP22/23-09

9

Program ranog odgoja (jaslice)

07.

UP22/23-21

9

Program ranog odgoja (jaslice)

 Prema članku 16. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Višnjan (u daljnjem tekstu: Pravilnik), djeca koja nisu primljena u Dječji vrtić uvrštavaju se na Listu prednosti te se upisuju tijekom godine ukoliko se oslobode mjesta u odgojno-obrazovnim skupinama.

Na Listu prednosti uvrštavaju se sljedeći zahtjevi:

RB

Šifra zahtjeva

Ostvareni broj bodova

Odgojno-obrazovni program

01.

UP22/23-27

9

Program ranog odgoja (jaslice)

02.

UP22/23-19

9

Program ranog odgoja (jaslice)

03.

UP22/23-22

9

Program ranog odgoja (jaslice)

04.

UP22/23-12

9

Program ranog odgoja (jaslice)

05.

UP22/23-17

9

Program ranog odgoja (jaslice)

06.

UP22/23-14

9

Program ranog odgoja (jaslice)

07.

UP22/23-28

9

Program ranog odgoja (jaslice)

08.

UP22/23-25

9

Program ranog odgoja (jaslice)

09.

UP22/23-26

9

Program ranog odgoja (jaslice)

 

Zahtjevi pod šiframa: UP22/23-29 i UP22/23-30 nisu razmatrani budući da podnositelji nemaju prebivalište na području Općine Višnjan i nema slobodnih mjesta u programu za koji su zahtjevi podneseni.

b)     Program  predškolskog odgoja (vrtić):

 

RB

Šifra zahtjeva

Ostvareni broj bodova Odgojno-obrazovni program

01.

UP22/23-24

12

Program predškolskog odgoja (vrtić)

02.

UP22/23-18

9

Program predškolskog odgoja (vrtić)

03.

UP22/23-11

7

Program predškolskog odgoja (vrtić)

04.

UP22/23-31

7

Program predškolskog odgoja (vrtić)

05.

UP22/23-10

7

Program predškolskog odgoja (vrtić)

06.

UP22/23-23

7

Program predškolskog odgoja (vrtić)

 

    

Sukladno članku 7. Pravilnika, djeca koja nemaju prebivalište na području Općine Višnjan mogu se primiti na razdoblje od jedne pedagoške godine uz plaćanje pune ekonomske cijene programa ili sufinanciranje grada/općine prebivališta.

Na Listu reda prvenstva uvrštava se:

RB

Šifra zahtjeva

Ostvareni broj bodova

Odgojno-obrazovni program

01.

UP22/23-13

9

Program predškolskog odgoja (vrtić)

 Članak 4.

Roditelji/skrbnici mogu izjaviti prigovor na Listu reda prvenstva Povjerenstvu u roku od 8 dana od objave.

Povjerenstvo je dužno prigovor uputiti Upravnom vijeću na rješavanje.

Prigovor se predaje u pisanom obliku preporučenom pošiljkom s povratnicom ili osobno ravnatelju Dječjeg vrtića koji izdaje potvrdu o primitku.

Upravno vijeće po prigovoru može:

– odbaciti prigovor kao nepravodobnim

– odbiti prigovor kao neosnovanim i potvrditi Listu prvenstva

– usvojiti prigovor i ukinuti odluku Povjerenstva te donijeti odluku o upisu djeteta.

Upravno vijeće rješenje prigovora upućuje roditelju/skrbniku u roku od 8 dana od donošenja. Rješenje Upravnog vijeća je konačno.

 

Članak 5.

Ovaj prijedlog liste prvenstva  objavljuje se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Višnjan i na službenoj web stranici Općine Višnjan: www.visnjan.hr.

 

KLASA: UP/I: 034-04/22-01/04

URBROJ: 2163-38-5-1-01

U Višnjanu-Visignano, 8. srpnja 2022.

POVJERENSTVO ZA UPISE DJECE

PREDSJEDNICA:

Valentina Mladinov, ravnateljica

 

8. srpnja 2022.

OBAVIJEST O PREKIDU VODOOPSKRBE

 

Poslovna jedinica Poreč

OBAVIJEST O PREKIDU VODOOPSKRBE

 Poreč, 29.6.2022.

Poštovani,

dana 30.6.2022. (četvrtak) zbog radova na vodovodnoj mreži bez vode će biti slijedeće ulice i naselja:

–      Kovačeva, Brezac, Zagrebačka ul. u Višnjanu                                     od 8 – 10 sati

 

–      OŠ Finida, Vrsarska, Kaštelirska ul. u Poreču                                     od 14 – 17 sati

Nakon normalizacije vodoopskrbe može se dogoditi da se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode. U slučaju pojave zamućenja vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na tel. 052/602-260 ili 098-329-834.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta najavljeni radovi se odgađaju do slijedeće obavijesti.

Mole se potrošači za razumijevanje.                                  

S poštovanjem,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Referent za tehničke poslove

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Klaudio Kajin

29. lipnja 2022.

Vrtić Vira Turistička zajednica Montens Političke stranke Usluga Višnjan

Vremenska prognoza