Poziv za uvrštenje u proračun Općine Višnjan za 2015. godinu

Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: predškolskog odgoja, sporta, kulture, tehničke kulture i udruga građana za 2015. godinu 

Poziv_za_Program_javnih_potreba_Općina-Višnjan-za-2015-

Prijavnica

 Obrazac-Prijavnica-JP_-i-Obrazac-Prijedlog-JP (1)

15. listopada 2014.

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE VIŠNJAN

Tekst natječaja:  Javni natječaj – zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta

Grafički prikaz: ZAKUP NEIZGRAÄENOG GRAÄEVINSKOG ZEMLJILTA

Rok za dostavu pisanih ponuda: 09.10.2014. godine

1. listopada 2014.

JAVNI NATJEČAJ ZA VODITELJA KRAĆEG PROGRAMA RANOG UČENJA TALIJANSKOG JEZIKA

Tekst natječaja možete pronaći na slijedećem linku:

Natječaj za voditelja kraćeg programa ranog učenja talijanskog jezika

25. rujna 2014.

JAVNI POZIV ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE VIŠNJAN

Obrazac i obavijesti vezane za zakup zemljišta u vlasništvu Općine Višnjan možete pronaći na slijedećim linkovima:

Javni poziv za zakup zemljišta u vl. Općine

Obrazac za zakup

18. rujna 2014.

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA ZA VODITELJA FINANCIJA

Obavijest i upute nalaze se na slijedećem linku:

Obavijest i upute kandidatima

9. rujna 2014.

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA ZA MJESTO PROČELNIKA JUO

 

Obavijesti i upute nalaze se na slijedećem linku:

Obavijest i upute kandidatima za mjesto Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

9. rujna 2014.

JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA/CE JUO I ZA IMENOVANJE VODITELJA FINANCIJA

Tekst natječaja možete pronaći na slijedećem linku:

 

Natječaj pročelnik skraćena verzija

14. kolovoza 2014.

Javni natječaj – DV Višnjan

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN  10/97, 107/07 i 94/13) te članka 35. Statuta Dječjeg vrtića Višnjan, Upravno vijeće na sjednici održanoj 28. srpnja 2014. godine donosi odluku o raspisivanju

JAVNOG NATJEČAJA :

– za radno mjesto stručnog suradnika psihologa / pedagoga na neodređeno, nepuno radno

vrijeme od 16 sati tjedno počevši s danom  1. rujna 2014. godine

– za radno mjesto odgojitelja – pripravnika (osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog

odnosa) puno radno vrijeme  u trajanju od 12 mjeseci (početak rada  nakon dobivanja

pozitivne ocjene Hrvatskog zavoda za zapošljavanje) – 2 radna mjesta

– za radno mjesto spremača na neodređeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno počevši s

danom 1. rujna 2014. godine

 

Uz prijavu potrebno je priložiti:

– presliku diplome/uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi

– potvrdu o položenom stručnom ispitu (za stručnog suradnika)

– životopis i zamolbu za prijem

– uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od dana objave natječaja)

– dokaz o radnom iskustvu

– preslik osobne iskaznice

 

Prijavljeni kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (”Narodne novine”, broj 10/97, 107/07 i 94/13)

 

Odgojno – obrazovni radnici moraju zadovoljavati uvjete propisane člankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i člankom 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

Spremač mora ispunjavati uvjete propisane člankom 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić Višnjan, Jože Šurana bb, 52463 Višnjan – Visignano, u roku od 15 dana od objave natječaja s naznakom: „ Prijava na natječaj za odgojno – obrazovne i ostale radnike“

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se prijavljenim kandidatom. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Posl. broj: V/2014-7

 

Predsjednik Upravnog vijeća

Predrag Brkić v.r.

29. srpnja 2014.

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Višnjan

Tekst natječaja: Ponovljeni natječaj za ravnatelja DV Višnjan

10. srpnja 2014.

Vrtić Vira Turistička zajednica Montens Političke stranke Usluga Višnjan

Vremenska prognoza