Dječji vrtić Višnjan – Javni natječaj za radna mjesta

 

Na temelju članka 26. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN  10/97, 107/07 i 94/13) te članka 35. Statuta Dječjeg vrtića Višnjan, Upravno vijeće na sjednici održanoj 13. studenoga  2013. godine donosi odluku o raspisivanju

JAVNOG NATJEČAJA

Za radna mjesta:

– za radno mjesto voditelja kraćeg programa ranog učenja talijanskog jezika na određeno vrijeme od 1. prosinca 2013. do 15. lipnja 2014. godine   (nepuno radno vrijeme/6 sati tjedno)

– za radno mjesto spremača od 1. siječnja do 31. kolovoza 2014. godine (puno radno vrijeme/40 sati tjedno)

Uz prijavu potrebno je priložiti:

– presliku diplome/uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi (za radno mjesto voditelja kraćeg   programa)

– životopis i zamolbu za prijem

– uvjerenje o nekažnjavanju ( ne smije biti starije od 6 mjeseci)

– dokaz o radnom iskustvu

– presliku osobne iskaznice

 

Kandidat za radno mjesto voditelja kraćeg programa ranog učenja talijanskog jezika mora  zadovoljavati uvjete propisane člankom 6. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

Kandidat za radno mjesto spremač mora zadovoljavati uvjete propisane člankom 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

 

Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se preporučenom poštom ili osobno u sjedište Dječjeg vrtića Višnjan, u roku od 8 dana od objave Natječaja na adresu: Dječji vrtić Višnjan, Jože Šurana bb, 52463 Višnjan – Visignano.

Nepotpune i nepravovremeno dospjele prijave neće se razmatrati.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Predsjednik Upravnog vijeća

Angelo Mattich v.r.

 

18. studenoga 2013.

Zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Višnjan

Na temelju članka 28. i  29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN broj 39/13), Općina Višnjan objavljuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za prikupljanje dokumentacije potrebne za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

 Novim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/2013), poljoprivredno zemljište u vlasništvu države daje se u zakup putem javnog poziva na rok od 50 godina. Poslove raspisivanja javnog poziva za dodjelu zakupa obavlja AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE.

Sukladno članku 28. Zakona, jedinica lokalne samouprave dostavlja Agenciji zahtjev za raspisivanje javnog poziva i potrebnu dokumentaciju za zakup, a na osnovu prethodno podnesenih zahtjeva zainteresiranih fizičkih osoba i priloženog popisa katastarskih čestica za koje je iskazan interes (obrazac 1.)

Ukoliko ste zainteresirani za zakup,  molimo vas da se do 15. studenog 2013. godine javite u Jedinstveni upravni odjel, radi dodatnih informacija o novim uvjetima davanja u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta te podnošenja zahtjeva za prikupljanje dokumentacije na propisanom obrascu (obrazac 1.) sa popisom parcela za koje ste iskazali interes.

Općina Višnjan će po zaprimanju vašeg zahtjeva prikupiti dokumentaciju potrebnu za raspisivanje javnog poziva te prikupljenu dokumentaciju proslijediti Agenciji koja će raspisati javni poziv za dodjelu zakupa za katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Višnjan.

 

Obrazac zahtjeva može se dobiti u prijemnom uredu Općine Višnjan ili na web stranici Općine Višnjan www.visnjan.hr.

 Klasa: 945-01/13-01/120

Urbroj: 2167-03-01-13-01

Višnjan – Visignano, 28. listopada 2013. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Milan Dobrilović

Obrazac 1

29. listopada 2013.

Dječji vrtić Višnjan raspisao je javni natječaj za prijem u radni odnos….

Na temelju članka 26. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN  10/97, 107/07, 94/13) te članka 35. Statuta Dječjeg vrtića Višnjan, Upravno vijeće na sjednici održanoj 30. rujna 2013. godine donosi odluku o raspisivanju natječaja :

– za radno mjesto odgojitelja – pripravnika (osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog

odnosa) do 31. kolovoza 2014. godine – dva  radna mjesta

 

Uz prijavu potrebno je priložiti:

– presliku diplome/uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi

– potvrdu o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti (za obavljanje poslova odgojitelja)

– životopis i zamolbu za prijem

– uvjerenje o nekažnjavanju ( ne smije biti starije od 6 mjeseci)

– presliku osobne iskaznice

 

Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se preporučenom poštom ili osobno u sjedište Dječjeg vrtića Višnjan, u roku od 8 dana od objave Natječaja na adresu: Dječji vrtić Višnjan, Jože Šurana bb, 52463 Višnjan – Visignano.

 

Nepotpune i nepravovremeno dospjele prijave neće se razmatrati.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Predsjednik Upravnog vijeća

Angelo Mattich, v.r.

 

1. listopada 2013.

Općina Višnjan je raspisala javni natječaj za prodaju nekretnina

Tekst natječaja je dat u nastavku. Rok za dostavu ponuda je 15.10.2013. godine

 

JAVNI NATJEČAJ -prodaja nekretnina

 

Grafički prikaz -prodaja nekretnina

 

Grafički prikaz -prodaja okućnica

25. rujna 2013.

Javni poziv za uvrštenju u Proračun Općine Višnjan za 2014. god.

Općina Višnjan je raspisala javni poziv za uvrštenje u proračun javne potreba iz područja: kulture, sporta, tehničke kulture i predškolskog odgoja svim pravni i fizičkim subjektima koji se bave navedenim djelatnostima, a koje su od interesa za Općinu Višnjan.

Javni poziv je otvoren do 30.9.2013. godine.

Uz prijedlog programa javnih potreba potrebno je popuniti obrazac koji se nalazi u nastavku…Obrazac-Prijavnica JP_ i Obrazac-Prijedlog JP

Poziv_za_Program_javnih_potreba_Općina Višnjan za 2014

18. rujna 2013.

Obilježavanje dana Općine Magdalenjina

Odluka o obilježavanju dana Općine Magdalenjina

Natječaj za korištenje javnih površina za dan Općine i pučke fešte “Magdalenjina 2013.”

Grafički prikaz sa označenim lokacijama javnih površina ponuđene na javnom natječaju za manifestaciju “Magdalenjina 2013.”

5. srpnja 2013.

Construction of Sewerage System of Business zone Visnjan

Construction of Sewerage System of Business zone Visnjan with Waste Water Treatment Plant – phase II: Construction of Waste Water Treatment Plant and Pumping Station

Contract

5. srpnja 2013.

Izvješće o visini troškova lokalnih izbora 2013. godine i načinu njihova korištenja

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Višnjan objavljuje Izvješće o visini troškova lokalnih izbora 2013. godine i načinu njihova korištenja

Izvješće

5. srpnja 2013.

Vrtić Vira Turistička zajednica Montens Političke stranke Usluga Višnjan

Vremenska prognoza