ODLUKA O ORGANIZACIJI RADA DJEČJEG VRTIĆA VIŠNJAN – SRPANJ I KOLOVOZ

 

Temeljem ovlaštenja iz Statuta Dječjeg vrtića Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan 2/2018), članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o iznosu ekonomske cijene redovitog programa Dječjeg vrtića Višnjan i učešća roditelja (Službeni glasnik Općine Višnjan 3/2015), ravnateljica Dječjeg vrtića dana 27. lipnja 2022. godine donosi sljedeću

 

Odluku

o organizaciji rada Dječjeg vrtića Višnjan tijekom srpnja i kolovoza 2022.

 Članak 1.

Radi utvrđivanja potreba korisnika za uslugom smještaja djece u Dječji vrtić tijekom srpnja i kolovoza, u periodu od 9. do 27. svibnja 2022. provedena je anketa za roditelje (KLASA: 601-09/22-01/02, URBROJ:  2163-38-5-1-01 od 09.05.2022).

 Članak 2.

Na temelju svih anketnih upitnika vraćenih u roku, utvrđen je broj korisnika koji imaju potrebu za uslugama Dječjeg vrtića tijekom srpnja i kolovoza 2022. godine.

 Članak 3.

Na temelju utvrđenih potreba, za djecu jasličkog uzrasta neposredni odgojno-obrazovni rad organizirat će se:

  •   u periodu od 1. do 31.07.2022. u dvije redovne skupine, u sobama dnevnog boravka skupina „Kokoli“ i „Zvjezdice“
  • u periodu od 1. do 31.08. u jednoj dežurnoj ljetnoj skupini u sobi dnevnog boravka skupine „Kokoli“

Članak 4.

Djeca iz odgojne skupine „Kokoli“ koja do 31.08.2022. navršavaju tri godine i u novoj pedagoškoj godini prelaze u vrtićke skupine, od 01.08.2022. pohađaju dežurnu vrtićku skupinu.

Prelazak u vrtićku skupinu uvodit će se postupno, uvažavajući načela adaptacije i individualne potrebe djeteta.

Članak 5.

Za djecu vrtićkog uzrasta neposredni odgojno-obrazovni rad organizirat će se u periodu od 01.07.2022. do 31.08.2022. u jednoj dežurnoj skupini u sobi dnevnog boravka odgojne skupine „Fijolice“.

U slučaju potrebe, organizirat će se prisutnost trećeg odgojno-obrazovnog radnika u dežurnoj vrtićkoj skupini.

 Članak 6.

Za vrijeme ljetne organizacije rada, radno vrijeme Dječjeg vrtića ostaje od 06:30 do 16:30 sati.

Članak 7.

Raspored rada odgojno-obrazovnih radnika i tehničkog osoblja za srpanj i kolovoz donijet će se sukladno Planu i rasporedu korištenja godišnjih odmora u 2022. godini.

 Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu 01.07.2022. i primjenjuje se zaključno sa 31.08.2022.

 

 

Ravnateljica:

Valentina Mladinov, prof.

 

29. lipnja 2022.

POZIV

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.) i članka 58. Statuta Općine Višnjan („Službeni glasnik Općine Višnjan“ broj 1/2021.), Općinski načelnik upućuje

 

POZIV

 na javno izlaganje uređenja prometa i pješačke zone u starogradskoj jezgri naselja Višnjan-Visignano, koje će se održati 30. lipnja 2022., u Palači Sincich s početkom u 20:00 sati.

S poštovanjem,

 

                                                                                                                                                                                                                 OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                                                                                                 Angelo Mattich,v.r.

   

27. lipnja 2022.

OBILJEŽAVANJE DANA ANTIFAŠISTIČKE BORBE

tican

Općinski  načelnik Općine Višnjan Angelo Mattich s predsjednikom Udruge antifašističkih boraca i antifašista Poreč, Arduinom Matoševićem s delegacijom, položili su u utorak  21. lipnja 2022. cvijeće na Trgu slobode u Višnjanu  povodom Dana antifašističke borbe  kojeg obilježavamo   u znak sjećanja na 22. lipnja 1941., također su odali počast na  Spomen području u Tičanu gdje su se prisjetili herojskog čina   stanovništva Višnjana i okolice koji su se podigli da zaustave fašiste  te je došlo do pogibje 84 borca.

Epitaf na Tičanu:

” Ispunjeni gorčinom težačkog života, otaca naših, djedova naših kroz vjeke, krenusmo u borbu s vjerom u pobjedu.

Za slobodu čovjeka za svjetliju budućnost svoje djece i svoje braće.

Na pragu domova svojih u neravnoj borbi s porobljivačima naroda, nas osamdesetčetvorica pogibosmo ovdje za bratstvo novih pokoljenja”,

nam kaže da su Hrvatsku mnogi htjeli ali narod ju je obranio za sva pokolenja.

 

21. lipnja 2022.

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu Javnih priznanja za 2022. godinu

Temeljem članka 8., 9. i 58. Statuta Općine Višnjan („Službeni glasnik Općine Višnjan“ broj 1/21.), Općinski načelnik objavljuje slijedeći

 

JAVNI POZIV

 Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe s područja Općine Višnjan da povodom Dana Općine Višnjan podnesu prijedloge za

 

DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE VIŠNJAN ZA 2022. GODINU (pojedincu, udruzi ili ustanovi) za iznimna dostignuća i doprinos od značenja za razvitak i ugled Općine Višnjan, a osobito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, ljudskih prava, sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

 

Za javno priznanje ne mogu biti predložene pravne ili fizičke osobe koje su priznanje primile u istoj kategoriji ukoliko je od primitka priznanja u istoj kategoriji proteklo manje od 5 (pet ) godina.

Prijedloge sa naznakom predlagača, životopisom predložene osobe te oznakom za koje se priznanje podnosi prijedlog potrebno je dostaviti zaključno sa danom 15. srpnja 2022. godine do 15:00 sati, osobno ili putem pošte, na adresu Općina Višnjan, Jedinstveni upravni odjel Općine Višnjan, Trg slobode 1, Višnjan ili putem e-pošte na adresu: opcina-visnjan@visnjan.hr .

Javna priznanja biti će uručena na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Višnjan.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                                                                                                                                         Angelo Mattich

17. lipnja 2022.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK – ADMINISTRATOR

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto stručni suradnik – administrator

 

Na temelju  članka 1. i 6. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama („Narodne novine“ broj 13/22.), članka 38. Statuta Turističke zajednice Općine Višnjan („Službeni glasnik Općine Višnjan“ broj: 6/2021) te Odluke o raspisivanju natječaja od 24. svibnja 2022., predsjednik Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Višnjan raspisuje

 I.                   Jedan izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme,  uz probni rad u trajanju od tri mjeseca, na nepuno radno vrijeme – 4 (četiri) sata.

II.                   Uz opće uvjete propisane Zakonom radu (NN br. 93/14, 127/17 i 98/19) i Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 52/19 i 42/20), kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete propisane

Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (Narodne novine broj 13/22) kako slijedi:

  1. da ima završenu najmanje srednju školu (gimnazija, četverogodišnja ili petogodišnja strukovna škola),
  2. da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva,
  3. da poznaje jedan strani jezik
  4. da ima položen stručni ispit za rad u Turističkoj zajednici, a ako nema, treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit,
  5. da poznaje rad na osobnom računalu.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

Ne otvaraj – natječaj za radno mjesto, stručni suradnik-administrator“

 na adresu: Turistička zajednica Općine Višnjan, Trg slobode 1, 52463 Višnjan, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 10 (deset) dana od dana objave obavijesti o raspisivanju Natječaja na mrežnim stranicama Općine Višnjan i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,  neovisno o načinu dostave odnosno do 20. lipnja 2022.  do 15,00 sati.

 

10. lipnja 2022.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU I ZAMJENU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU OPĆINE VIŠNJAN – ISPRAVAK

Ispravlja se pogreška na službenim web stranicama Općine Višnjan ( https://www.visnjan.hr/javni-natjecaj-za-prodaju-i-zamjenu-nekretnina-u-vlasnistvusuvlasnistvu-opcine-visnjan-2/ )  na kojim je objavljen Javni natječaj za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan KLASA: 940-02/22-01/02, URBROJ: 2163-38-2-22-1, od 17. svibnja 2022.

 

U objavi Javnog natječaju za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan , ispravlja se tekst :

„Rok za podnošenje pisanih ponuda je do 23. svibnja 2022. godine, poštom ili neposrednom predajom na adresu: Općina Višnjan, Trg slobode 1, 52463 Višnjan-Visignano.

Ponude moraju prispjeti u Općinu Višnjan najkasnije do ponedjeljka 23. svibnja 2022. godine do 15:00 sati.“

te ispravno glasi:

„Rok za podnošenje pisanih ponuda je do 25. svibnja 2022. godine, poštom ili neposrednom predajom na adresu: Općina Višnjan, Trg slobode 1, 52463 Višnjan-Visignano.

Ponude moraju prispjeti u Općinu Višnjan najkasnije do ponedjeljka 25. svibnja 2022. godine do 15:00 sati.“

 

23. svibnja 2022.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU REFERENT KOMUNALNI I PROMETNI REDAR

Pročelnica po ovlaštenju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Višnjan, na temelju članka 17., 19. i 28. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19- u nastavku teksta ZSNLS) raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijam u službu u Općinu Višnjan, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto: referent komunalni i prometni redar (1 izvršitelj – m/ž), na određeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

–       SSS ekonomske, upravne ili tehničke struke

–       najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci

–       poznavanje rada na računalu

–       položen državni stručni ispit

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta,  podnose se preporučeno na adresu: Općina Višnjan, Povjerenstvo za provedbu natječaja, za radno mjesto: referent komunalni i prometni redar, Trg slobode 1, 52463 Višnjan, u roku od 15 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Općine Višnjan (www.visnjan.hr), a najkasnije do 7. lipnja 2022., do 12 sati bez obzira na način dostave. Prijave se mogu dostaviti i neposredno, u pisarnicu Općine Višnjan  na adresi Trg slobode 1, 52463 Višnjan.

komunalni-prometni-redar

privola-opcina-visnjan

20. svibnja 2022.

RUKOVATELJ RADNIM STROJEM

vira_logo

Temeljem odredbi Zakona o radu (Narodne Novine broj: 93/14, 127/17 i 98/19) i Odluke direktorice trgovačkog društva VIRA d.o.o., Trg slobode 1, Višnjan-Visignano, OIB: 71086803907, dana  20. svibnja 2022. raspisuje se

  

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

RUKOVATELJ RADNIM STROJEM – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

OPIS POSLOVA:

-rukovanje radnim i poljoprivrednim strojevima s priključcima (60 KS i 190 KS)

-košnja niskog raslinja- bankine uz nerazvrstane ceste

-godišnje održavanje nerazvrstanih cesta (nasipavanje jalovine i dr.)

-zimsko održavanje nerazvrstanih cesta (posipavanje i dr.)

-sječa krupnog raslinja na nerazvrstanim cestama

-ostali poslovi na održavanju komunalne infrastrukture

-održavanje radnih strojeva i druge opreme kojom rukuje (podmazivanje i sitni popravci)

-ostali poslovi radnim strojem po nalogu voditelja ili direktora

Prijave se podnose do utorka, 7. lipnja  2022. godine do 15,00 sati.

 

Prijave na Natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici sa naznakom: ”Ne otvaraj, natječaj za radno mjesto rukovatelj radnim strojem”, na adresu:

VIRA d.o.o., Trg slobode 1, Višnjan-Visignano

natjecaj-rukovatelj-radnim-strojem-traktorom-svibanj

privola-rukovatelj-radnim-strojem

20. svibnja 2022.

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA/ICE TRGOVAČKOG DRUŠTVA USLUGA VIŠNJAN D.O.O.

logo-usluga-visnjan

Na temelju članka 12. Izjave o osnivanju društva USLUGA VIŠNJAN d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju od dana 10. siječnja 2013. godine, te Odluke Skupštine ruštva o raspisivanju natječaja za imenovanje uprave-direktora/ice trgovačkog društva USLUGA VIŠNJAN d.o.o., Skupština Društva raspisuje sljedeći

 

NATJEČAJ

za imenovanje direktora/ice trgovačkog društva USLUGA VIŠNJAN d.o.o., 1 izvršitelj/ica, na razdoblje (mandat) od 4 godine, na nepuno radno vrijeme (2 sata tjedno)

Prijave na Natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici u roku 15 dana, s naznakom “NE OTVARAJ – Natječaj za direktora/ice trgovačkog društva USLUGA VIŠNJAN d.o.o.„ na adresu: USLUGA VIŠNJAN d.o.o., Trg slobode 1, 52463 Višnjan-Visignano, osobno ili preporučenom poštom, a krajnji rok za dostavu prijave sa svim traženim dokumentima je  7. lipnja 2022. do 12:00 sati bez obzira na način dostave.

Opis poslova direktora/ice – član/ice Uprave:

Uprava društva sastoji se od jednog člana/ice uprave – direktora/ice društva.

Direktor/ica sprovodi poslovnu politiku društva.

Direktor/ica vodi poslove društva na vlastitu odgovornost, s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, čuvajući poslovnu tajnu društva.

Pri vođenju poslovanja društva direktor/ica, odnosno uprava ima sljedeće nadležnosti:

– zastupa i predstavlja društvo te upravlja poslovima društva u skladu s osnivačkim aktima društva i važećim Zakonom o trgovačkim društvima,

– organizira, usmjerava i usklađuje rad društva,

– zaključuje ugovore i obavlja ostale pravne poslove,

– brine o zakonitosti rada u društvu i provođenju utvrđene politike osnivača društva,

– ostvaruje suradnju s tijelima jedinice lokalne samouprave, ustanovama i organizacijama te društvima sličnog djelokruga rada,

– na sjednicama Skupštine iznosi prijedloge akta važne za poslovanje društva i provođenje odluka,

– osigurava provođenje propisa i zakona u svom djelokrugu,

– brine o poboljšanju uvjeta rada u društvu,

– obavlja druge poslove koji su mu/joj povjereni od osnivača društva.

U Višnjanu-Visignano, 20. svibnja 2022. godine

natjecaj-direktor-usluga-visnjan-d-o-o

privola-usluga-d-o-o

20. svibnja 2022.

NATJEČAJ ZA IZBOR DIREKTORA/ICE TRGOVAČKOG DRUŠTVA VIRA D.O.O.

vira_logo

Na temelju članka 14. Izjave o osnivanju društva VIRA d.o.o. – VIŠNJANSKA RAZVOJNA AGENCIJA za izgradnju i upravljanje poslovnim zonama i privlačenje investicija od dana 29. svibnja 2017. godine, te Odluke Skupštine Društva o raspisivanju natječaja za imenovanje uprave-direktora/ice trgovačkog društva VIRA d.o.o., Skupština Društva raspisuje sljedeći

 

NATJEČAJ

za imenovanje direktora/ice trgovačkog društva VIRA d.o.o., 1 izvršitelj/ica, na razdoblje (mandat) od 4 godine, na nepuno radno vrijeme (2 sata tjedno)

Prijave na Natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici u roku 15 dana, s naznakom “NE OTVARAJ – Natječaj za direktora/icu trgovačkog društva VIRA d.o.o.“ na adresu: VIRA d.o.o., Trg slobode 1, 52463 Višnjan-Visignano, osobno ili preporučenom poštom, a krajnji rok za dostavu prijave sa svim traženim dokumentima je 7. lipnja 2022. do 12:00 sati bez obzira na način dostave.

Opis poslova direktora/ice – član/ice Uprave:

Uprava društva sastoji se od jednog člana/ice uprave – direktora/ice društva.

Direktor/ica sprovodi poslovnu politiku društva.

Direktor/ica vodi poslove društva na vlastitu odgovornost, s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, čuvajući poslovnu tajnu društva.

Pri vođenju poslovanja društva direktor/ica, odnosno uprava ima sljedeće nadležnosti:

– zastupa i predstavlja društvo te upravlja poslovima društva u skladu s osnivačkim aktima društva i važećim Zakonom o trgovačkim društvima,

– organizira, usmjerava i usklađuje rad društva,

– zaključuje ugovore i obavlja ostale pravne poslove,

– brine o zakonitosti rada u društvu i provođenju utvrđene politike osnivača društva,

– ostvaruje suradnju s tijelima jedinice lokalne samouprave, ustanovama i organizacijama te društvima sličnog djelokruga rada,

– na sjednicama Skupštine iznosi prijedloge akta važne za poslovanje društva i provođenje odluka,

– osigurava provođenje propisa i zakona u svom djelokrugu,

– brine o poboljšanju uvjeta rada u društvu,

– obavlja druge poslove koji su mu/joj povjereni od osnivača društva.

U Višnjanu-Visignano, 20. svibnja 2022. godine

natjecaj-direktor-vira-d-o-o

privola-vira-d-o-o

20. svibnja 2022.

Vrtić Vira Turistička zajednica Montens Političke stranke Usluga Višnjan

Vremenska prognoza