NATJEČAJ ZA IZBOR DIREKTORA TRGOVAČKOG DRUŠTVA MONTENES D.O.O.

Na temelju članka 11. Izjave o osnivanju društva MONTENES d.o.o. za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture od dana 26. svibnja 2017. godine, te Odluke Skupštine Društva o raspisivanju natječaja za imenovanje uprave-direktora/direktorice MONTENES d.o.o., Skupština Društva raspisuje sljedeći

                                                                                                                                                                                                        NATJEČAJ

za imenovanje direktora/direktorice trgovačkog društva MONTENES d.o.o., 1 izvršitelj/ica, na razdoblje (mandat) od 4 godine

Prijave na Natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici u roku 15 dana, s naznakom “NE OTVARAJ – Natječaj za direktora/ice MONTENES d.o.o.“ na adresu: MONTENES d.o.o., Trg slobode 1, 52463 Višnjan-Visignano, osobno ili preporučenom poštom, a krajnji rok za dostavu prijave sa svim traženim dokumentima je  7. lipnja 2022. do 12:00 sati bez obzira na način dostave.

Urednom prijavom smatra se prijava koja je pravodobna i koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom/kinjom prijavljenim/om na Natječaj.

Opis poslova direktora/ice – član/ice Uprave:

Uprava društva sastoji se od jednog člana/ice uprave – direktora/ice društva.

Direktor/ica sprovodi poslovnu politiku društva.

Direktor/ica vodi poslove društva na vlastitu odgovornost, s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, čuvajući poslovnu tajnu društva.

Pri vođenju poslovanja društva direktor/ica, odnosno uprava ima sljedeće nadležnosti:

– zastupa i predstavlja društvo te upravlja poslovima društva u skladu s osnivačkim aktima društva i važećim Zakonom o trgovačkim društvima,

– organizira, usmjerava i usklađuje rad društva,

– zaključuje ugovore i obavlja ostale pravne poslove,

– brine o zakonitosti rada u društvu i provođenju utvrđene politike osnivača društva,

– ostvaruje suradnju s tijelima jedinice lokalne samouprave, ustanovama i organizacijama te društvima sličnog djelokruga rada,

– na sjednicama Skupštine iznosi prijedloge akta važne za poslovanje društva i provođenje odluka,

– osigurava provođenje propisa i zakona u svom djelokrugu,

– brine o poboljšanju uvjeta rada u društvu,

– obavlja druge poslove koji su mu/joj povjereni od osnivača društva.

U Višnjanu-Visignano, 20. svibnja 2022. godine

montenes_log

 

 

natjecaj-direktor-montenes-d-o-o_

privola-montenes-d-o-o

20. svibnja 2022.

NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice Općine Višnjan

Na  temelju  članka  18.,  točke  6.  Zakona  o  turističkim  zajednicama  i  promicanju  hrvatskog turizma  („Narodne  novine“  broj  52/19.,  42/20.),  članka  1.  Pravilnika  o  posebnim  uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama („Narodne novine“ broj 13/22.), članka  24.,  stavka  1.,  točke  6.  i  članka  40.,  stavak  2.  Statuta  Turističke  zajednice  Općine Višnjan („Službeni glasnik Općine Višnjan“ broj: 6/2021) te Odluke o raspisivanju natječaja za izbor direktora/ice Turističke zajednice Općine Višnjan od dana 16. prosinca 2021. godine Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Višnjan raspisuje

NATJEČAJ  za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice Općine Višnjan 

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme u trajanju mandata od 4 godine, uz probni rad od 6 (šest) mjeseci, na nepuno radno vrijeme-2 sata tjedno

Prijave na Natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom

NE  OTVARAJ  –  Natječaj  za  izbor  i  imenovanje  direktora/ice  Turističke zajednice Općine Višnjan“ na adresu: Turistička zajednica Općine Višnjan, Trg slobode 1,  52463  Višnjan-Visignano,  osobno  ili  preporučenom  poštom,  a  krajnji  rok  za  dostavu prijave sa svim traženim dokumentima je  3. lipnja 2022. do 12:00 sati bez obzira na način dostave.

natjecaj-za-direktora-tz

19. svibnja 2022.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU I ZAMJENU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU OPĆINE VIŠNJAN

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU I ZAMJENU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU OPĆINE VIŠNJAN

Na temelju članka 35. stavka 2. i 391. članak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14.), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.), Odluke o prodaji nekretnina i okućnica u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan („Službeni glasnik Općine Višnjan“ broj 4/2018.), Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan („Službeni glasnik Općine Višnjan“ broj 3/2019.), Odluke o prodaji i zamjeni nekretnina i okućnica u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan („Službeni glasnik Općine Višnjan“ broj 3/2021.), Odluke o prodaji nekretnina i okućnica u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan („Službeni glasnik Općine Višnjan“ broj 5/2021.), Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Višnjan („Službeni glasnik Općine Višnjan“ broj 2/2022.), Odluke o zamjeni nekretnina u vlasništvu Općine Višnjan („Službeni glasnik Općine Višnjan“ broj 2/2022.)  i članka 58. Statuta Općine Višnjan („Službeni glasnik Općine Višnjan“ broj 1/2021.) Općinski načelnik raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ ZA PRODAJU I ZAMJENU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU OPĆINE VIŠNJAN

Ponude se predaju u zatvorenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE”. Na omotnici čitko napisati primatelja i pošiljatelja.

Rok za podnošenje pisanih ponuda je do 23. svibnja 2022. godine, poštom ili neposrednom predajom na adresu: Općina Višnjan, Trg slobode 1, 52463 Višnjan-Visignano.

Ponude moraju prispjeti u Općinu Višnjan najkasnije do ponedjeljka 23. svibnja 2022. godine do 15:00 sati.

Nepravodobne, nepotpune i ponude koje ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja neće se razmatrati.

OPĆINSKI NAČELNIK  Angelo Mattich

Javni natječaj za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan

Obrazac 1-F, Ponuda za kupnju – fizička osoba

Obrazac 1-P, Ponuda za kupnju – pravna osoba

Obrazac ZN, Ponuda za zamjenu nekretnina

Obrazac 2 Izjava o prihvaćanju uvjeta iz Natječaja

Obrazac PR

tablica-br-1-red-br-1

tablica-br-1-red-br-2

tablica-br-1-red-br-3

prijedlog-parcelacije-tablica-1-red-br-4

tablica-br-2-red-br-1

tablica-2-rd-2

tablica-2-rd-2

 

17. svibnja 2022.

OGLAS RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ VIŠNJAN U PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/18), članka 43. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09), članka 35. Statuta Dječjeg vrtića Višnjan te članku 4. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Višnjan, odlukom Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Višnjan sa XXX sjednice održane 09.05.2022. objavljuje se 

OGLAS RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ VIŠNJAN U PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

za djecu vrtićkog uzrasta koja do 31.08.2022. godine navršavaju 3 godine, te 

za djecu jasličkog uzrasta koja do 31.08.2022. navršavaju godinu dana života

dokumentaciju dostaviti u roku od 30 dana od dana objave oglasa (zaključno do 10.06.2022. do 12:00 sati).

Predsjednik Upravnog vijeća:

Peter Poletti

Oglas

pravilnik-o-upisu-djece

zahtjev-za-upis-22_23

 

 

11. svibnja 2022.

VI. JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Višnjan

Na temelju članka 33. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 20/18, 115/18, 98/19), Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine broj 47/19), Suglasnosti Ministarstva poljoprivrede na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske od 20. rujna 2018. godine KLASA: 945-01/18-01/606, URBROJ: 525-07/1789-18-3 i Odluke Općinskog vijeća raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 7/2021), Općina Višnjan objavljuje VI. JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Višnjan

Pismene ponude dostavljaju se u zatvorenim omotnicama na adresu Općina Višnjan, Trg slobode 1, 52463 Višnjan, od 02. svibnja 2022. godine,  s naznakom: “Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta – ne otvaraj” u roku od 30 (trideset) dana od dana objave ovog natječaja (zaključno s 01. lipnja 2022).

vi-javni-natjecaj-za-zakup-polj-zemljista-u-vlasnistvu-republike-hrvatske

obrazac_ponude

obrazac-1-izjava-posjed-dugovanje

obrazac-2-izjava-povezane-osobe

obrazac-3-izjava-osobni-podaci

obrazac-4-izjava-gospodarski-program-koristenje-zemljista

obrazac-5-gospodarski_program

 

2. svibnja 2022.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU I ZAMJENU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU OPĆINE VIŠNJAN

Na temelju članka 35. stavka 2. i 391. članak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Odluke o prodaji okućnica (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 5/12), Odluke o prodaji nekretnina i okućnica u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 4/18), Odluke o prodaji nekretnina i okućnica u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 3/19), Odluke o prodaji nekretnina i zamjeni nekretnina u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 2/20), Odluke o prodaji nekretnina i zamjeni nekretnina u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 3/21), Odluke o prodaji nekretnina i zamjeni nekretnina u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 5/21), Odluke o cijepanju i isključenju dijela nekretnine iz javnog dobra-lokalne ceste (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 5/18) i članka 58. Statuta Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 1/21), Općinski načelnik Općine Višnjan,  raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ ZA PRODAJU I ZAMJENU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU OPĆINE VIŠNJAN

ponude se podnose u zatvorenoj omotnici s naznakom OPĆINA VIŠNJAN, TRG SLOBODE 1, 52463 VIŠNJAN-VISIGNANO, NE OTVARAJ – PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE na omotnici čitko napisati pošiljatelja.

-rok za podnošenje pisanih ponuda je do ponedjeljka 02. svibnja 2022. godine, poštom ili neposrednom predajom na adresu: OPĆINA VIŠNJAN, TRG SLOBODE 1, 52463 VIŠNJAN-VISIGNANO.

-ponude moraju prispjeti u Općinu Višnjan najkasnije do ponedjeljka 02. svibnja 2022. godine do 15:00 sati.

Nepravodobne, nepotpune i ponude koje ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja neće se razmatrati.

OPĆINSKI NAČELNIK  Angelo Mattich

javni-natjecaj-za-prodaju-i-zamjenu-nekretnina-u-vlasnistvu-suvlasnistvu-opcine-visnjan

ponuda-za-kupnju-obrazac-1-fiziclke-

ponuda-za-kupnju-obrazac-1-pravne-osobe

ponuda-za-zamjenu-obrazac-zn

izjava-o-prihvacanju-uvjeta-iz-natjecaja-obrazac-2

tablica-1-redni-broj-1 tablica-1-redni-broj-2 tablica-1-redni-broj-3 tablica-1-redni-broj-4-i-5 tablica-1-redni-broj-6-i-7 tablica-1-redni-broj-8-9-10-11-12-i-13 tablica-1-redni-broj-14 tablica-2-redni-broj-1

15. travnja 2022.

DV VIŠNJAN-NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 35. Statuta Dječjeg vrtića Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan 02/2018), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Višnjan raspisuje

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta u Dječjem vrtiću Višnjan:
a) odgojitelj/ica
– 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do povratka radnice s bolovanja/rodiljnog dopusta

 

NatjeČaj-odgojitelj

15. travnja 2022.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO RUKOVATELJA RADNIM STROJEM

Temeljem odredbi Zakona o radu (Narodne Novine broj: 93/14, 127/17 i 98/19) i Odluke direktorice trgovačkog društva VIRA d.o.o., Trg slobode 1, Višnjan-Visignano, OIB: 71086803907, raspisuje se dana 14. travnja 2022. godine

 NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

 

RUKOVATELJ RADNIM STROJEM – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 6 mjeseci.

 

OPĆI UVJETI:

-punoljetnost,

-zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

POSEBNI UVJETI:

SSS, vozač motornog vozila i rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima,

položena B kategorije vozila

-položen ispit za radni stroj – natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen ispit, uz obvezu da ga polože u roku od 90 dana od dana zaposlenja.

najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

 

OPIS POSLOVA:

-rukovanje radnim i poljoprivrednim strojevima sa priključcima (60 KS i 190 KS)

-košnja niskog raslinja- bankine uz nerazvrstane ceste

-godišnje održavanje nerazvrstanih cesta (nasipavanje jalovine i dr.)

-zimsko održavanje nerazvrstanih cesta (posipavanje i dr.)

-sječa krupnog raslinja na nerazvrstanim cestama

-ostali poslovi na održavanju komunalne infrastrukture

-održavanje radnih strojeva i druge opreme kojom rukuje (podmazivanje i sitni popravci)

-ostali poslovi radnim strojem po nalogu voditelja ili direktora

 

Uz pisanu prijavu, podnositelji prijave dužni su priložiti sljedeće priloge koji mogu biti i u neovjerenim preslikama te će odabrani kandidat predočiti izvornik:

-životopis,

-dokaz o državljanstvu (važeća osobna iskaznica, putovnica,) ili Elektronički zapis iz Knjige državljana,

-dokaz o traženoj stručnoj spremi (svjedodžba),

-uvjerenje o nekažnjavanju izdano od nadležnog suda matične države (ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg  dana roka za podnošenje prijava na Natječaj),

-dokaz o položenoj B kategoriji– preslika vozačke dozvole

-dokaz o položenom ispitu za rukovanje radnim strojem

-dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, iz kojeg je vidljivo da je podnositelj prijave obavljao poslove u traženoj stručnoj spremi i struci i razdoblje u kojem je obavljao te poslove

-potpisanu privolu koju možete preuzeti na www.visnjan.hr u objavi natječaja ili osobno u prostorijama društva na adresi Trg slobode 1, Višnjan-Visignano.

Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje prava u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja.

Popis dokaza može se preuzeti sa:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Na ovaj Javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prijave se podnose od petka, 29. travnja 2022. godine do 15,00 sati.

Prijave na Natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici sa naznakom: ”Ne otvaraj, natječaj za radno mjesto rukovatelj radnim strojem”, na adresu:

VIRA d.o.o., Trg slobode 1, Višnjan-Visignano
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru.

Natječaj je moguće poništiti bez obrazlaganja razloga poništenja sve do donošenja odluke o odabiru kandidata.

Sa odabranim kandidatima zaključiti će se ugovor o radu na određeno vrijeme do isteka probnog roka. Ukoliko radnik bude uspio u probnom roku, radniku će se ponuditi sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme.

                                                                                                 VIRA d.o.o. , Direktorica Ivana Kmet

natjecaj-rukovatelj-radnim-strojem

privola-vira

14. travnja 2022.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO KOMUNALNOG RADNIKA I/II

Temeljem odredbi Zakona o radu (Narodne Novine broj 93/14, 127/17 i 98/19) i Odluke direktorice trgovačkog društva MONTENES d.o.o., Trg slobode 1, Višnjan-Visignano, OIB: 89770126904, raspisuje se dana 14. travnja 2022. godine

 

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA  KOMUNALNI RADNIK I

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 6 mjeseci. 

OPIS POSLOVA:

– održavanje i čišćenje javnih površina  (pometanje, plakatiranje, sadnja ukrasnog bilja i stabala, košnja, orezivanje, sječa i dr.)

– održavanje čistoće općinskih groblja

– briga o cvijeću i drugom zelenilu u parkovima i javnim površinama,

– košnja samohodnom kosilicom parkova i zelenih površina

– zalijevanje ukrasnog bilja i drvoreda

– održavanje radnih strojeva i druge opreme kojom rukuje (podmazivanje i sitni popravci)

– ostali poslove po nalogu voditelja ili direktora

 OPĆI UVJETI:

-punoljetnost,

-zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

POSEBNI UVJETI:

-NKV,

položena B kategorije vozila

najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

 

KOMUNALNI RADNIK II

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 6 mjeseci.

OPIS POSLOVA:

– održavanje javnih površina  (sadnja sadnja ukrasnog bilja i stabala orezivanje, sječa i dr.)

– košnja trave i niskog raslinja trimerom,

– godišnje održavanje nerazvrstanih cesta (ručno rastizanje jalovine),

– sječa krupnijeg raslinja na lokalnim cestama i putovima,

– održavanje radnih strojeva i druge opreme kojom rukuje (podmazivanje i sitni popravci)

– ostali poslove po nalogu voditelja ili direktora

OPĆI UVJETI:

-punoljetnost,

-zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

POSEBNI UVJETI:

-NKV,

položena B kategorije vozila

najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

 

UZ PRIJAVU SVI PODNOSITELJI SU DUŽNI

priložiti sljedeće priloge koji mogu biti i u neovjerenim preslikama te će odabrani kandidat predočiti izvornik:

-životopis,

-dokaz o državljanstvu (važeća osobna iskaznica, putovnica,) ili Elektronički zapis iz Knjige državljana,

-dokaz o traženoj stručnoj spremi (svjedodžba),

-uvjerenje o nekažnjavanju izdano od nadležnog suda matične države (ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg  dana roka za podnošenje prijava na Natječaj),

-dokaz o položenoj B kategoriji– preslika vozačke dozvole

-dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, iz kojeg je vidljivo da je podnositelj prijave obavljao poslove u traženoj stručnoj spremi i struci i razdoblje u kojem je obavljao te poslove

-potpisanu privolu koju možete preuzeti na www.visnjan.hr u objavi natječaja ili osobno u prostorijama društva na adresi Trg slobode 1, Višnjan-Visignano.

Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje prava u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja.

Popis dokaza može se preuzeti sa: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Na ovaj Javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prijave se podnose od petka 29. travnja 2022. godine do 15,00 sati.

Prijave na Natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici sa naznakom: ”Ne otvaraj, natječaj za radno mjesto komunalni radnik I / komunalni radnik II”, na adresu:

MONTENES d.o.o., Trg slobode 1, Višnjan-Visignano
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru.

Natječaj je moguće poništiti bez obrazlaganja razloga poništenja sve do donošenja odluke o odabiru kandidata.

Sa odabranim kandidatima zaključiti će se ugovor o radu na određeno vrijeme do isteka probnog roka. Ukoliko radnik bude uspio u probnom roku, radniku će se ponuditi sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme.

                                                                                                                                              MONTENES d.o.o., direktorica Ivana Kmet

natjecaj-komunalni

natjecaj-komunalni-djelatnici-14-04-2022

14. travnja 2022.

ORGANIZACIJA RADA U DJEČJEM VRTIĆU VIŠNJAN U PEDAGOŠKOJ GODINI 2021./2022.

Ukidanjem Odluke Odluke o organizaciji rada u posebnim uvjetima tijekom epidemije virusa Covid-19 u pedagoškoj godini 2021./2022. (KLASA: 601-05/21-09/09, URBROJ: 2167/03-54-31-21-01-01 od 30.08.2021.) ukidaju se sve mjere i preporuke vezane uz epidemiju virusa SARS-CoV-2, osim redovitog čišćenja i provjetravanja prostorija te pranja ruku te se donosi nova odluka o organizaciji rada u Djećjem vrtiću Višnjan u pedagoškoj govini 2021/2022

Odluka organizacija rada

12. travnja 2022.

Vrtić Vira Turistička zajednica Montens Političke stranke Usluga Višnjan

Vremenska prognoza