Prostorni planovi

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA POSLOVNE NAMJENE K1 – POSLOVNA ZONA VIŠNJAN – MILANEZI 

Službeni glasnik Općine Višnjan 3-2007

UPU Poslovna zona Višnjan-Milanezi obrazloženje

UPU Poslovna zona Višnjan Milanezi – odredbe za provođenje

GRAFIČKI PRILOZI UZ TEKST:

1. namjena

2. 1. promet

2. 2. voda i odvodnja

2. 3. elektrika

3. korištenje

4. uvjeti

 

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE VIŠNJAN

IZMJENE I DOPUNE Prostornog plana uređenja Općine Višnjan (“Službeni glasnik Općine Višnjan” 2/20)

IID PPOUV obrazloženje

IID PPOUV odredbe za provođenje

GRAFIČKI PRILOZI UZ TEKST:

Prilog B

KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE

2.a Promet

3. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA

3.a. uvjeti korištenja

3.b prirodna baština

Prilog C

4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

List: Prikaz listova građevinskih područja naselja

4.A.1 građevinska područja

4.A.2. građevinska područja

 

 

 

Pročišćeni tekst odredbi za provođenje i grafičkog dijela prostornog plana (“Službeni glasnik Grada Poreča” br. 6A/02, “Službeni glasnik Općine Višnjan” broj 2/07, 2/14 i 1/16):

PPOUV-procisceni-naslovnica

Odredbe_za_provodjenje_procisceni_tekst- Općina Višnjan

 

GRAFIČKI PRILOZI UZ TEKST:

Prilog B

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

Korištenje-i-namjena-površina

 

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE

List 2-a-Promet

List 2-b-Telekomunikacije

List 2-c-Elektroenergetika

List 2-d-Vodoopskrba-i-odvodnja otpadnih voda

List 2-e-Vodnogospodarstvo

 

3. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA

List 3-a-Uvjeti-koristenja

List 3-b-Prirodna-bastina

List 3-c-Kulturna-bastina

 

Prilog C

4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

List: Prikaz listova građevinskih područja naselja
Listovi od 4a-1.1 do 4a-1.6 : Građevinska područja naselja i područja posebnih uvjeta za korištenje (sekcije) 1:5000

Sekcija 1

Sekcija 2

Sekcija 3

Sekcija 4

Sekcija 5

Sekcija 6

 

Listovi od 4a-2-01 do 4a–2-18 Građevinska područja naselja (alegati) 1:2500

Bačva, Barat

Košutići, Pršurići, Ženodraga

Radovani, Rafaeli

Žikovići

Anžići, Fabci, Gambetići, Zoričići

Cvitani

Kurjavići, Smolići

Majkusi

Rapavel

Sinožići

Žužići

Barići, Baškoti, Bucalovići, Štuti

Cerion, Diklići, Prašćari, Prhati, Vejaki

Benčani, Deklevi, Farini, Kočići, Legovići

Markovac

Markovac II, Radoši

Strpačići, Bokići

Višnjan

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

  1. RAZLOZI IZRADE PLANA
  2. ZAKONSKI OKVIRI
  3. TEMELJNI POSTUPAK IZRADE PLANA

I.OBRAZLOŽENJE

1. POLAZIŠTA
1.1. POLOŽAJ, ZNAČAJ I POSEBNOSTI PODRUČJA OPĆINE U ODNOSU NA PROSTOR I SUSTAV ŽUPANIJE I DRŽAVE ( pdf 725 kb)
1.1.1.TEMELJNI PODACI O STANJU U PROSTORU
1.1.1.1. Smještaj, veličina, geoprometni položaj
1.1.1.2. Prirodne svojstvenosti kraja
1.1.2.PROSTORNO RAZVOJNE I RESURSNE ZNAČAJKE
1.1.3.PLANSKI POKAZATELJI, OBAVEZE IZ DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA ŠIREG PODRUČJA I OCJENA POSTOJEĆIH PROSTORNIH PLANOVA
1.1.3.1. Pokrivenost prostora općine prostornim planovima
1.1.3.2. Konceptualna obilježja prostornog razvitka Općine u važećim dokumentima prostornog uređenja
1.1.3.2.1. Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske
1.1.3.2.2. Program prostornog uređenja Republike Hrvatske
1.1.3.2.3. Prostorni plan općine Poreč (bivše)
1.1.3.2.4. Ocjena prostornp-planske dokumentacije i razina njene ostvarenosti
1.1.4.OCJENA STANJA, MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA RAZVOJA UODNOSU NA DEMOGRAFSKE I GOSPODARSKE PODATKE I PROSTORNE POKAZATELJE
1.1.4.1. Ocjena demografskog stanja
1.1.4.1.1.Kretanje broja stanovnika
1.1.4.1.2. Struktura stanovništva
1.1.4.1.3. Struktura stambenog prostora
1.1.4.2. Ocjena gospodarskog stanja
1.1.4.3. Temeljne svojstvenosti naselja i sustava naselja
1.1.4.3.1. Opća strukturna obilježja naselja
1.1.4.3.2. Veličina i prostorni raspored naselja
1.1.4.3.3. Demografski razvoj naselja i demografska prognoza
1.1.4.3.4. Razina urbanizacije naselja
1.1.4.3.5. Prostorno-demografska valorizacija naselja
1.1.4.3.6. Funkcionalna klasifikacija naselja
1.1.4.4. Temeljna organizacija prostora i namjena površina
1.1.4.4.1. Temeljna postojeća organizacija prostora
1.1.4.4.2. Temeljna postojeća namjena površina
1.1.4.5. Ocjena stanja prirodnih vrijednosti i krajobraznih svojstvenosti kraja
1.1.4.5.1. Prirodne odrednice
1.1.4.5.2. Stanje prirodnih i krajobraznih vrijednosti
1.1.4.6. Ocjena stanja kulturno-povijesnog nasljeđa kraja
1.1.4.6.1. Ocjena
1.1.4.6.2. Artefakti
1.1.4.6.3. Kultivirani krajobraz
1.1.4.7. Temeljne ekološke svojstvenosti prostora
1.1.4.8. Svojstvenosti prometne i komunalne infrastrukture
1.1.4.8.1. Promet – Cestovne veze
1.1.4.8.2. Pošta i telekomunikacije
1.1.4.8.3. Elektroenergetika
1.1.4.8.4. Vodno gospodarstvo; Vodoopskrba; Kanalizacija i odvodnja; Vodoprivreda
1.1.4.8.5. Postupanje s otpadom
1.1.4.9. Mogućnosti i ograničenja prostornog razvoja i uređenja
1.1.4.9.1. Mogućnosti i ograničenja u odnosu na gospodarski razvoj
1.1.4.9.2. Mogućnosti i ograničenja u odnosu na demografski razvoj
1.1.4.9.3. Mogućnosti i ograničenja u odnosu na prostorno-krajobrazne i prirodne vrijednosti
1.1.4.9.4. Mogućnosti i ograničenja u odnosu na kulturno-povijesne cjeline i građevine
2. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA I UREĐENJA
2.1. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA ŽUPANIJSKOG ZNAČENJA
2.1.1.RAZVOJ NASELJA, POSEBNIH FUNKCIJA I INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA
2.1.2.RACIONALNO KORIŠTENJE PRIRODNIH IZVORA
2.1.3.OČUVANJE EKOLOŠKE STABILNOSTI I VRIJEDNOSTI DJELOVA OKOLIŠA
2.2. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA OPĆINSKOG ZNAČENJA
2.2.1.DEMOGRAFSKI I GOSPODARSKI RAZVOJ
2.2.1.1. Ciljevi demografskog razvoja
2.2.1.2. Ciljevi gospodarskog razvoja
2.2.2.ODABIR PROSTORNO-RAZVOJNE STRUKTURE
2.2.3.RAZVOJ NASELJA, DRUŠTVENE, PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
2.2.4.ZAŠTITA KRAJOBRAZNIH PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I POSEBNOSTI I KULTURNO POVIJESNIH CJELINA
2.3. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA NASELJA NA PODRUČJU OPĆINE
2.3.1.RACIONALNO KORIŠTENJE I ZAŠTITA PROSTORA
2.3.2.UTVRĐIVANJE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA
2.3.3.UNAPREĐENJE UREĐENJA NASELJA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA – RJEŠENJE (pdf 720 KB)
3.1. PRIKAZ PROSTORNOG RAZVOJA NA PODRUČJU OPĆINE U ODNOSU NA PROSTORNU I GOSPODARSKU STRUKTURU ŽUPANIJE
3.1.1.Plansko razdoblje
3.1.2.Razvoj i urbanizacija
3.1.3.Sustav naselja i razmještaj funkcija po naseljima
3.2. ORGANIZACIJA PROSTORA I OSNOVNA NAMJENA I KORIŠTENJE POVRŠINA
3.2.1.Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu površina (tablica )
3.2.2.Prikaz proširenja građevnih područja na i nove površine
3.3. PRIKAZ GOSPODARSKIH I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI (pdf 700 KB)
3.4. UVJETI KORIŠTENJA UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA (pdf 700 KB)
3.4.1.Iskaz površina za posebno vrijedna i osjetljiva područja i prostorne cjeline (tablica )
3.4.2.Zaštita prirodnog nasljeđa
3.4.2.1. Zaštita temeljem Zakona o zaštiti prirode
3.4.2.2. Dijelovi prirode koji se štite mjerama Plana
3.4.3.Zaštita kulturnog nasljeđa
3.4.3.1. Provođenje zaštite kulturnog nasljeđa- smjernice za obnovu i zaštitu
3.4.3.2. Pregled kulturnih dobara (tablica); Fotodokumentacija
3.5. RAZVOJ INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA pdf (700 KB)
3.5.1.Prometni infrastrukturni sustav
3.5.1.1. Cestovni promet
3.5.1.2. Poštanski i telekomunikacijski promet
3.5.2.Elektroenergetski sustav
3.5.3.Vodnogospodarski sustav
3.5.3.1. Vodoopskrba
3.5.3.2. Odvodnja otpadnih voda
3.5.3.3. Vodnogospodarstvo
3.6. POSTUPANJE S OTPADOM pdf (700 KB)
3.7. SPRJEČAVANJE NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ pdf (700 KB)

II ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENA POVRŠINA pdf (1,3MB)
2. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA pdf (1,3MB)
2.1. GRAĐEVINE OD VAŽNOSTI ZA ZA DRŽAVU I ŽUPANIJU
2.2. GRAĐEVNA PODRUČJA NASELJA
2.2.1.Opće odredbe
2.2.1.1. Građevna čestica
2.2.1.2. Građevna linija,regulacijska linija, udaljenost od susjeda i određenje izgrađenosti građevne čestice
2.2.1.3. Visina
2.2.1.4. Oblikovanje
2.2.1.5. Prometni uvjeti
2.2.1.6. Komunalno opremanje
2.2.2.Obiteljske kuće
2.2.2.1. Veličina građevne čestice obiteljske kuće i veličina obiteljske kuće
2.2.2.2. Visina (etažnost) i katnost obiteljske kuće
2.2.2.3. Smještaj biteljske kuće na građevnoj čestici
2.2.3.Stambene zgrade
2.2.3.1. Veličina i izgrađenost građevne čestice stambene zgrade
2.2.3.2. Visina (etažnost) i katnost stambene zgrade
2.2.3.3. Poslovni prostori u stambenim zgradama
2.2.3.4. Smještaj stambenih zgrada na građevnoj čestici
2.2.4.Višestambene zgrade
2.2.5.Pomoćne i gospodarske građevine
2.3. GRAĐEVNA PODRUČJA ZA GOSPODARSKU IZGRADNJU
2.4. GRAĐEVNA PODRUČJA ZA TURISTIČKU IZGRADNJU
2.5. GRAĐEVNA PODRUČJA ZA ŠPORT I REKREACIJU
3. UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI
4. IZGRAĐENE STRUKTURE IZVAN GRAĐEVNIH PODRUČJA
5. UVJETI UTVRĐIVANJA POJASEVA ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA
6. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA
6.1. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI
6.2. MJERE ZAŠTITE KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA
7. POSTUPANJE S OTPADOM
8. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNIH UTJECAJA NA OKOLIŠ
9. MJERE PROVEDBE PLANA
9.1. OBAVEZA IZRADE PROSTORNIH PLANOVA
9.2. PRIMJENA POSEBNIH RAZVOJNIH I DRUGIH MJERA
9.3. REKONSTRUKCIJA (GRAĐEVNO PREUSTROJSTVO) I GRADNJA GRAĐEVINA ČIJA JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ

III GRAFIČKI PRILOZI UZ TEKST
PRILOG B
List 0: Položaj Općine u Županiji 1:300000 (jpg 840 KB)
1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
List:1: Korištenje i namjena površina 1:25000 (jpg 4,5 MB)
2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE
List 2a: Promet 1:25000 (jpg 3,5 MB)
List 2b: Pošta i telekomunikacije 1:25000 (jpg 3mb)
List 2c: Elektroenergetika 1:25000 (jpg 3MB)
List 2d: Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda 1:25000 (jpg 3,1 MB)
List 2e: Vodnogospodarstvo 1:25000 (jpg 3,2 MB)
3. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA
List 3a: Uvjeti korištenja i zaštite prostora 1:25000 (jpg 3,1MB)
List 3b.: Prirodna baština 1:25000 (jpg 7,5 MB)
List 3c.: Kulturno-povijesna baština 1:25000 (jpg 5,2 MB)
PRILOG C
4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA
List: Prikaz listova građevinskih područja naselja
Listovi od 4a-1.1 do 4a-1.6 : Građevinska područja naselja i područja posebnih
uvjeta za korištenje (sekcije) 1:5000

Listovi od 4a-2-01 do 4a–2-18 Građevinska područja naselja (alegati) 1:2500

IV GRAFIČKI PRILOZI UZ TEKST /na traženje po potrebi/
PRILOG D
Listovi od 4b-1 do 4b- : Promjene građevinskih područja u odnosu na važeći plan (SEKCIJE) 1:5000 1:2500
PRILOG E
Knjiga: Popis k.č.zemljišta s klasom zemljišta

Vrtić Vira Turistička zajednica Montens Političke stranke Usluga Višnjan

Vremenska prognoza